0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Zwykła

3. Niedziela Zwykła

1. W tę nie­dzie­lę prze­ży­wa­my po raz pierw­szy Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Ogło­sił ją papież Fran­ci­szek w Liście Apo­stol­skim Ape­ru­it illis, aby­śmy jesz­cze bar­dziej pochy­li­li się nad Pismem Świętym.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Toma­sza z Akwi­nu. W tym dniu przy­pa­da tak­że trze­cia rocz­ni­ca obję­cia posłu­gi bisku­pa archi­die­ce­zji kra­kow­skiej przez abp. Mar­ka Jędra­szew­skie­go. Pole­caj­my nasze­go metro­po­li­tę opie­ce Mat­ki Bożej;
— w czwar­tek — po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Uwol­nio­ny!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę Chry­stus w Sta­rym Mieście;
— w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Jana Bosko;
— w następ­ną nie­dzie­lę będzie­my prze­ży­wać świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go. To tak­że Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Pamię­taj­my o oso­bach kon­se­kro­wa­nych, żyją­cych na całym świe­cie oraz cał­kiem bli­sko we wspól­no­tach zakon­nych i w innych for­mach życia poświę­co­ne­go Bogu przez śluby.
O godz. 11.15 Msza za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach, a o godz. 13.00 w bazy­li­ce modlić się będzie z oso­ba­mi kon­se­kro­wa­ny­mi bp Damian Muskus.

3. Na ręce archi­pre­zbi­te­ra bazy­li­ki Mariac­kiej wpły­nę­ły podzię­ko­wa­nia metro­po­li­ty kra­kow­skie­go, abp. Mar­ka Jędra­szew­skie­go za wspar­cie, jakie­go Para­fia Mariac­ka udzie­li­ła przy budo­wie kapli­cy w nowej sie­dzi­bie Szpi­ta­la Uni­wer­sy­tec­kie­go w Krakowie.

4. Z wiel­ką rado­ścią infor­mu­je­my, że ks. Zdzi­sław Błasz­czyk, nasz archi­die­ce­zja­nin, pocho­dzą­cy z pod­kra­kow­skich Dzie­ka­no­wic, został wczo­raj wyświę­co­ny na bisku­pa pomoc­ni­cze­go Rio de Jane­iro. Pamię­taj­my o nim w naszych modli­twach u pro­gu posłu­gi apostolskiej.