0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

3. Niedziela Zwykła

3. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Sale­ze­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła;
-w śro­dę – świę­to Nawró­ce­nia Św. Paw­ła, apostoła;
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. bisku­pów Tymo­te­usza i Tytusa;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Toma­sza z Akwi­nu, pre­zbi­te­ra i dok­to­ra Kościoła.

2. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że na Zam­ku Kró­lew­skim na Wawe­lu otwar­ta zosta­ła wysta­wa Jacob Mer­tens i malar­stwo kra­kow­skie oko­ło roku 1600.  Wśród zapre­zen­to­wa­nych dzieł znaj­du­je się kil­ka­na­ście obiek­tów pocho­dzą­cych z naszej bazy­li­ki. Naj­waż­niej­szą część wysta­wy sta­no­wi wyjąt­ko­wo wyso­kiej kla­sy obraz Zwia­sto­wa­nie Jako­ba Mer­ten­sa. Zachę­ca­my do zoba­cze­nia tej­że ekspozycji.

3. W sobo­tę, 28 stycz­nia o godz. 19.30 zapra­sza­my na Kon­cert Kolęd i pasto­ra­łek róż­nych naro­dów w wyko­na­niu zespo­łu wokal­ne­go bazy­li­ki Mariac­kiej Cap­pel­la Maria­lis pod dyrek­cją Krzysz­to­fa Michał­ka. Na orga­nach zagra Michał Piech­nik. Par­tie solo­we wyko­na­ją Alek­san­dra Sze­roc­ka-Bokwa — sopran, Nata­lia Cho­rzal­ska – sopran, Łukasz Dziu­ba – gita­ra. W kon­cer­cie gościn­ny udział weź­mie Chór Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia Musi­ca ex Anima.

4. Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w nie­dzie­lę 29. 01 o godz. 17.00 w Kole­gia­cie św. Anny odbę­dzie się kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny Kolę­dy do Nie­ba na rzecz dzie­ci z cho­ro­ba­mi nerek leczo­nych w Kli­ni­ce Nefro­lo­gii Dzie­cię­cej Uni­wer­sy­tec­kie­go Szpi­ta­la Dzie­cię­ce­go w Kra­ko­wie. Wstęp wolny.

5. W zakry­stii moż­na jesz­cze nabyć kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, w któ­rym znaj­du­ją się zdję­cia wybra­nych dzieł z naszej bazyliki.

grafika — Modlitwa w Ogrojcu, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior