0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

3. Światowy Dzień Ubogich

3. Światowy Dzień Ubogich

Już po raz trze­ci odpo­wia­da­jąc na wezwa­nie papie­ża Fran­cisz­ka, będzie­my mie­li szan­sę na spo­tka­nie z czło­wie­kiem bez­dom­nym, uza­leż­nio­nym, wyklu­czo­nym. Zapra­sza­my wszyst­kich do uczest­nic­twa w obcho­dach 3. Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, któ­re odbę­dą się od 14 do 17 listo­pa­da 2019 pod hasłem „Ufność nie­szczę­śli­wych nigdy ich nie zawiedzie”. 

Pro­gram 3. ŚDU

Namiot Spo­tkań: 14–17 listopada
Cen­tral­nym punk­tem spo­tkań w cza­sie Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich będzie otwar­ty od 14 listo­pa­da Namiot Spo­tkań na Małym Ryn­ku w Kra­ko­wie. W namio­cie odbę­dzie się sze­reg ini­cja­tyw orga­ni­zo­wa­nych przez róż­ne insty­tu­cje na co dzień poma­ga­ją­ce oso­bom ubo­gim i bez­dom­nym: warsz­ta­ty, świe­tli­ca, pora­dy, poka­zy fil­mo­we, wystę­py na sce­nie, meta­mor­fo­zy (ul. Smo­leńsk 4).

Reko­lek­cje: 14–17 listopada
Dla wszyst­kich archi­die­ce­zjan w bazy­li­ce Mariac­kiej  odby­wać się będą reko­lek­cje pro­wa­dzo­ne przez o. Waw­rzyń­ca Jaworskiego.

Modli­tew­ne Jery­cho: 13–16 listopada
Jako ducho­we zaple­cze akcji od 13 listo­pa­da w koście­le św. Bar­ba­ry w Kra­ko­wie będzie odby­wać się Modli­tew­ne Jery­cho, czy­li cało­do­bo­wa modli­twa przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem w inten­cji naszych ubo­gich Bra­ci i Sióstr.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o Świa­to­wym Dniu Ubo­gich na: sdu​.malo​pol​ska​.pl