0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

31. Niedziela Zwykła

31. Niedziela Zwykła

1. Dzi­siaj obcho­dzi­my rocz­ni­cę poświę­ce­nia kościo­ła Mariac­kie­go. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­ta­my w naszej modli­twie o wszyst­kich dobro­dzie­jach żywych i umar­łych, kra­ko­wia­nach, gościach, któ­rzy się w niej modli­li i modlą.

2. We wto­rek 1. listo­pa­da Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Msze Świę­te w naszej bazy­li­ce jak w nie­dzie­lę. W śro­dę, 2. Listo­pa­da Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych – Dzień Zadusz­ny. Msze Świę­te będą odpra­wia­ne w tym dniu o godz.: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30. Nad­cho­dzą­cy czas wzy­wa do publicz­ne­go wyzna­wa­nia wia­ry w życie wiecz­ne, w dogmat o świę­tych obco­wa­niu, zmar­twych­wsta­niu cia­ła i odpusz­cze­niu grze­chów. Naszą tro­ską obej­mij­my w tym cza­sie zmar­łych. Zarów­no w Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych jak i w Dniu Zadusz­nym po wie­czor­nej Mszy św. odpra­wi­my wewnątrz naszej Bazy­li­ki tra­dy­cyj­ną pro­ce­sję żałob­ną po kapli­cach bazy­li­ki, z wypo­min­ka­mi za zmar­łych. Wypo­min­ki za naszych zmar­łych, zarów­no rocz­ne jak i jed­no­ra­zo­we moż­na skła­dać w zakry­stii. Przez cały mie­siąc listo­pad modlić się będzie­my za wypo­mi­na­nych w cza­sie koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia o godz. 15.00., a w cią­gu roku w I nie­dzie­le mie­sią­ca o godz. 8:00. Zapraszamy!

3. W zakry­stii jest już nowa księ­ga mszal­na na rok 2017 — moż­na już rezer­wo­wać Msze św. oka­zjo­nal­ne czy gre­go­riań­skie na nowy rok. W zakry­stii tak­że do naby­cia pra­sa i nasz nowy, mariac­ki kalen­darz na rok 2017 oraz nowy modli­tew­nik dla doro­słych – Bło­go­sła­wio­ny kto zaufał Panu. Zachę­ca­my do nabycia!

4. Archi­pre­zbi­ter Bazy­li­ki i chór Hasło zapra­sza­ją w pią­tek 4 listo­pa­da br. o godz. 19.15 na kon­cert pt. „UFAJCIE”. Będzie to muzy­ka orga­no­wa i chó­ral­na Felik­sa Nowo­wiej­skie­go wyko­na­na w 70 rocz­ni­ce śmier­ci kom­po­zy­to­ra. Zapraszamy!