0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

4. Niedziela Adwentu

4. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku rora­ty, któ­re cele­bru­je­my do piąt­ku o godz. 7.00. Pamię­taj­my o ducho­wym przy­go­to­wa­niu do Świąt, szcze­gól­nie poprzez Sakra­ment Pojednania.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— w pią­tek — Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Ostat­nia Msza św. o godz. 11.00, a moż­li­wość przy­stą­pie­nia do Spo­wie­dzi do godz. 12.00. W tym dniu Mszy św. o godz. 18.30 nie będzie. Niech w gro­nie rodzi­ny przy wigi­lij­nym sto­le nie zabrak­nie wspól­nej modli­twy, poła­ma­nia się opłat­kiem i śpie­wu kolęd. Pamię­taj­my w tym szcze­gól­nym dniu o wszyst­kich cho­rych, cier­pią­cych, samot­nych i bez­dom­nych. O godz. 24.00 zapra­sza­my na Paster­kę. Skład­ka zebra­na pod­czas tej Mszy św. będzie prze­zna­czo­na na fun­dusz SOS — pomoc samot­nym mat­kom, rodzi­nom wie­lo­dziet­nym i biednym.
‑w sobo­tę – uro­czy­stość Naro­dze­nia Pańskiego;
-w przy­szłą nie­dzie­lę – świę­to Naj­święt­szej Rodzi­ny. W tym dniu przy­pa­da rów­nież świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Skład­ka prze­zna­czo­na będzie na potrze­by Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Msze św. w pierw­szy i dru­gi dzień świąt według porząd­ku niedzielnego.

3. W zakry­stii moż­na nabyć opłat­ki i świe­ce Cari­tas na stół wigilijny.

4. W ponie­dzia­łek 27 grud­nia o godz. 14.oo u sióstr Pre­zen­tek odbę­dzie się Msza świę­ta i spo­tka­nie opłat­ko­we Apo­sto­la­tu Maryjnego.

5. Dzi­siej­sze ofia­ry zbie­ra­ne w cza­sie Eucha­ry­stii będą wspie­rać pra­ce kon­ser­wa­tor­skie podej­mo­wa­ne przy epi­ta­fiach i nagrob­kach wokół bazy­li­ki mariac­kiej. Bóg zapłać za tro­skę o pięk­no naszej bazy­li­ki. Spod chó­ru znik­nę­ły już rusz­to­wa­nia, co spra­wia, że z odpra­wia­niem Nowen­ny do św. Judy Tade­usza powra­ca­my do tra­dy­cyj­ne­go miejsca.

 6. Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za ofia­ry zło­żo­ne w minio­nym czasie:
-na Hospi­cjum dla dzie­ci Alma Spei — 13,970 zł
-na dzie­ło pomo­cy Kościo­ła dla chrze­ści­jan w Liba­nie – 930 zł.