0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

5.01.2018 r. (piątek) — Koncert „Polifonici del Marchesato”

5.01.2018 r. (piątek) — Koncert „Polifonici del Marchesato”

W jutrzej­szy wie­czór, dn. 5 stycz­nia 2018 r., o godz. 19.30. odbę­dzie się kon­cert wło­skie­go chó­ru „Poli­fo­ni­ci del Marchesato”.

Chó­ral­ne Sto­wa­rzy­sze­nie „Poli­fo­ni­ci del Mar­che­sa­to” zosta­ło zało­żo­ne w 1986 roku. Na swo­im kon­cie ma już ponad 450 kon­cer­tów w Euro­pie i na świe­cie. 5 stycz­nia 2018 gru­pa przy­jeż­dża do Pol­ski, by zapre­zen­to­wać swój naj­bar­dziej zna­ny reper­tu­ar. O godzi­nie 15:30 zagra­ją w Opac­twie Bene­dyk­ty­nów w Tyń­cu, a o godzi­nie 19:30 poja­wią się w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Reży­se­rem spek­ta­klu w naszym koście­le będzie Enri­co Mio­la­no a na for­te­pia­nie zagra Fla­vio Arneodo

W 2014 roku wspo­mnia­ny chór z powo­dze­niem uczest­ni­czył w tele­wi­zyj­nym kon­kur­sie „La Can­zo­ne di Noi” na żywo w TV2000. Zna­leź­li się wów­czas wśród pierw­szych sze­ściu chó­rów w ponad 300 uczest­ni­czą­cych gru­pach. W 2014 i 2015 roku wyko­na­li w Saluz­zo słyn­ny utwór Carla Orf­fa „Car­mi­na Bura­na”. Z kolei w 2016 roku bra­li udział w Festi­wa­lu des Col­li­nes Chan­tan­tes w Cot­tan­ce (nie­da­le­ko Lyonu) jako jedy­na wło­ska gru­pa muzycz­na. Rów­nież w 2016 roku gru­pa zapre­zen­to­wa­ła się na kon­cer­cie „Mes­sa di Requ­iem” wraz z Orkie­strą Bar­to­lo­meo Bru­ni z Cuneo wyko­nu­jąc utwo­ry W.A.Mozarta.

Ofi­cjal­na stro­na inter­ne­to­wa: http://www.polifonicidelmarchesato.it/index.asp

Ofi­cjal­ny kanał w ser­wi­sie YouTube:
https://​www​.youtu​be​.com/channel/​UC7myKDfx4VDIkGxMNrPawlw?feature=watch

KONCERT BEZPŁATNY.
Moż­li­wość zaj­mo­wa­nia miejsc po nabo­żeń­stwie (oko­ło 19:00).
Ser­decz­nie zapraszamy!