0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkanocna

5. Niedziela Wielkanocna

1. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- W ponie­dzia­łek – uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Kró­lo­wej Polski;
— We wto­rek – świę­to św. Flo­ria­na, męczen­ni­ka – patro­na mia­sta Krakowa;
— W śro­dę – wspo­mnie­nie św. Sta­ni­sła­wa Kazi­mier­czy­ka, kapłana;
— W czwar­tek – świę­to świę­tych Apo­sto­łów Fili­pa i Jakuba;
— W sobo­tę – uro­czy­stość świę­te­go Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski i Archi­die­ce­zji Krakowskiej

2. Przez cały mie­siąc maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we ku czci Mat­ki Bożej o godz. 18.00. W cza­sie nabo­żeństw majo­wych modli­my się szcze­gól­nie za Ojca Świę­te­go, za Kościół w Pol­sce, o pokój na świe­cie, o usta­nie pan­de­mii, za rodzi­ny, o powo­ła­nia kapłań­skie, oraz o dobre urodzaje.