0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Wielkiego Postu

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzi­siaj roz­po­czy­na­ją się nasze reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. Reani­ma­cja zra­nio­ne­go świa­ta. Popro­wa­dzi je Sta­ni­sław Nowak – domi­ni­ka­nin z lubel­skie­go klasz­to­ru, dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki i reko­lek­cjo­ni­sta. Zapra­sza­my wszyst­kich na wiel­ko­post­ne zatrzy­ma­nie i ducho­we ćwi­cze­nia o godz. 10.00 i 18.30. Szcze­gó­ły pro­gra­mu m.in. na pla­ka­tach oraz na stro­nie www​.mariac​ki​.com. Od ponie­dział­ku do śro­dy zapra­sza­my rów­nież ubo­gich do kościo­ła św. Toma­sza przy ul. Szpi­tal­nej na spe­cjal­ne spo­tka­nia wiel­ko­post­ne o godzi­nie 16.00.

2. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— dziś — o godz. 20.30 przy Kole­gia­cie św. Anny roz­pocz­nie się Aka­de­mic­ka Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi Kra­ko­wa, pod prze­wod­nic­twem metro­po­li­ty kra­kow­skie­go. W naszej bazy­li­ce o godz. 17.30 Gorz­kie Żale, a w pią­tek o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa;
‑w sobo­tę — o godz. 18.00 ser­decz­nie zapra­sza­my na Kon­cert Pasyj­ny w wyko­na­niu mariac­kiej Cap­pel­la Maria­lis;

3. Zmarł pan Tomasz Mycek, jeden z kon­ser­wa­to­rów ołta­rza mariac­kie­go. Codzien­nie przez ostat­nie lata mogli­śmy cie­szyć się z Jego odda­nia i mistrzo­stwa w pra­cy kon­ser­wa­tor­skiej. Ota­cza­my modli­twą Zmar­łe­go i pro­śmy dla Nie­go o miło­sier­dzie Boże.

4. Sio­stry sera­fit­ki w zakry­stii roz­pro­wa­dza­ją baran­ki wiel­ka­noc­ne Cari­tas, a mło­dzież z gru­py PANAMA wspo­ma­ga ich pra­cę w kruch­cie kościo­ła. Przy tej oka­zji dzię­ku­je­my za wszel­kie ofia­ry dla potrze­bu­ją­cych.