0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

5. Niedziela Zwykła

5. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Scholastyki;
— we wto­rek – XXVIII Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. W naszej Para­fii jak zawsze odbę­dzie się w cza­sie wielkanocnym;
— w pią­tek – świę­to Świę­tych Cyry­la i Meto­de­go, patro­nów Europy;
— w następ­ną nie­dzie­lę – do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o godz. 18.30 zapra­sza wspól­no­ta FIAT, któ­ra przy­go­to­wu­je się do prze­ży­cia Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Po Mszy kolej­ne spo­tka­nie w sal­ce parafialnej.