0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Listopadowa #03 UWAGA! WIELKIE RZECZY!

Data

30 listopada 2017

Godzina

Msza Święta || 18:30

ADORACJA || 19:30-21:30

Adoracja Listopadowa #03 UWAGA! WIELKIE RZECZY!

WIELKIE RZECZY UCZYNIŁ MI WSZECHMOCNY! Łk 1,49 ♥

W listo­pa­dzie będzie­my ado­ro­wać i wiel­bić Pana z Mary­ją, Elż­bie­tą i Andrze­jem przede wszystkim. 😉
Wie­rzy­my, że całe nie­bo będzie z nami! I Wy również. 🙂

W tym mie­sią­cu tema­tem prze­wod­nim będzie Nawie­dze­nie św. Elż­bie­ty i Magni­fi­cat. Mło­da Mary­ja idzie do swo­jej star­szej kuzyn­ki, by jej poma­gać, wspie­rać. Idzie 150km pie­szo. Po cudow­nym spo­tka­niu z Anio­łem ma spo­ro myśli w gło­wie, ale ona „uwie­rzy­ła, że speł­nią się sło­wa powie­dzia­ne Ci od Pana”.
Wie­lu z nas doświad­cza nie­pew­no­ści, zma­ga się z prze­szło­ścią i nie wia­do­mo w któ­rym kie­run­ku podą­żać, jaką decy­zję podjąć.
Mary­ja uczy nas, jak w trud­nych, wyma­ga­ją­cych i jak­że czę­sto nie­ja­snych chwi­lach wie­rzyć Panu Bogu i zdać się na Jego wolę.
Wte­dy będzie­my mogli wykrzy­ki­wać z rado­śći: „Wiel­kie rze­czy uczy­nił mi Wszechmocny!” 🙂

Zapra­sza­my każ­dą i każe­go z Was do Bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie. Jak zawsze spo­ty­ka­my się w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca. Naj­pierw Eucha­ry­stia, po niej Ado­ra­cja Pana Jezu­sa, a na koniec spo­tka­nie w sal­ce mariackiej. 🙂
W tym mie­sią­cu będą z nami nasi przy­ja­cie­le z Huta Ducha Świę­te­go, bra­cia z Towa­rzy­stwa Ducha Świę­te­go z całym skła­dem muzycznym. 😉

Zapro­ście zna­jo­mych face­bo­oko­wych i nie tyl­ko. Niech dobro idzie w świat wir­tu­al­ny i realny! 😉
Ado­ra­cja Listo­pa­do­wa #03 UWAGA — Wiel­kie rzeczy!
Chry­stus W Sta­rym Mieście
Do zobaczenia,
z Panem Bogiem. +