0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Październikowa #1 | Bez troski

Data

29 października 2020

Adoracja Październikowa #1 | Bez troski

Aktu­al­ny czas bynaj­mniej nie koja­rzy się z „bez­tro­ską“. Nie­pew­na sytu­acja epi­de­micz­na, jesien­na chan­dra czy desz­czo­wa pogo­da nie uła­twia­ją. Jed­nak jest Ktoś, kto chce z nami te wszel­kie tro­ski nosić. Towa­rzy­szyć w codzien­no­ści, być obok, słu­chać i poma­gać. I na spo­tka­nie wła­śnie z NIM chce­my Was zaprosić ?

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu to taki czas, gdy te tro­ski moż­na oddać Panu — u stóp ołta­rza, a może w ostat­niej ław­ce Bazy­li­ki Mariac­kiej. Moż­na zatrzy­mać się, na chwi­lę nie myśleć o wzra­sta­ją­cych sta­ty­sty­kach, pro­ble­mach eko­no­micz­nych, nie­pew­no­ści kolej­nych mie­się­cy… Zapa­trzyć się w Nie­go i zaufać, że On nie tyl­ko to wszyst­ko widzi, ale jest ponad tym i chce nas przez to prze­pro­wa­dzać. ❤  Może w kil­ku Sło­wach, może w drob­nym geście, a może w czy­nie — tak kon­kret­nym i wymow­nym, że słów nie potrze­ba — Pan Bóg wyra­ża Swo­ją CZUŁOŚĆ.

W tym mie­sią­cu roz­po­czy­na­my nowy cykl Ado­ra­cji „Zna­ki Bożej czu­ło­ści”. Będzie­my roz­wa­żać i szu­kać tych nie­po­zor­nych, a jed­nak tak wyraź­nych gestów, Słów i zna­ków czu­ło­ści, jaką nas Pan obda­rza każ­de­go dnia. Będzie­my wyczu­lać nasze ser­ca, oczy i uszy na te Boże gesty i Sło­wa peł­ne Miło­ści i łagod­no­ści. Dla­te­go zapra­sza­my, jak co mie­siąc — w ostat­ni czwar­tek, do Bazy­li­ki Mariac­kiej w Krakowie:

18:30 || Eucharystia
19:30 || ADORACJA

Pod­czas Ado­ra­cji zagra dla nas Zespół ChwSM. Dodat­ko­wo będzie­my pro­wa­dzić trans­mi­sję onli­ne dostęp­ną na naszym pro­fi­lu na face­bo­oku: https://​www​.face​bo​ok​.com/​C​h​r​y​s​t​u​s​W​S​t​a​r​y​m​M​iescie

WAŻNA INFORMACJA!

Z uwagi na aktualne obostrzenia związane z trwającą epidemią, w Bazylice Mariackiej może przebywać w czasie wydarzenia max. 300 osób.

Do zoba­cze­nia!
Link do wyda­rze­nia: Ado­ra­cja Paź­dzier­ni­ko­wa | Bez troski