0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja Styczniowa #05 W DROGĘ!

Data

25 stycznia 2018

Godzina

18:30 || Msza Święta

19:30 || Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Styczniowa #05 W DROGĘ!

Wspól­no­ta „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście” bar­dzo gorą­co zapra­sza na pierw­szą w 2018 roku Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Odbę­dzie się w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca, czy­li 25 stycz­nia po mszy św. o godz. 18:30. Hasłem prze­wod­nim Ado­ra­cji będzie „W Dro­gę!”.  Poni­żej wię­cej infor­ma­cji od wspólnoty. 🙂

 

Kocha­ni,
gorą­co Was zapra­sza­my na Ado­ra­cję Stycz­nio­wą, pierw­szą w 2018 roku. 😉

Rusza­my w dro­gę! Goto­wi? 😀 W dro­gę peł­ną przy­gód, łask Bożych i rado­ści, bo z Panem Bogiem tak wła­śnie jest! 🙂
W tym mie­sią­cu towa­rzy­szy nam frag­ment z Ewan­ge­lii Mate­usza, z roz­dzia­łu dru­gie­go, któ­ry opo­wia­da nam o „Uciecz­ce Świę­tej Rodzi­ny i jej powro­cie do Nazaretu”.

I choć Mary­ja nie jest „głów­ną posta­cią” z tego wyda­rze­nia, to mimo wszyst­ko uka­zu­je nam wie­le pięk­nych cech, wska­zó­wek, któ­re nam pomo­gą pogłę­bić rela­cję z Bogiem.
Rów­no­cze­śnie frag­ment ten przed­sta­wia Pana Boga, jako nie­ustan­nie trosz­czą­ce­go się o losy czło­wie­ka. Może jesteś w nowej dla sie­bie sytu­acji, może wahasz się jaką pod­jąć decy­zję? Poproś o pomoc dobre­go Boga, któ­ry bez wzglę­du na sytu­ację jest zawsze przy nas i daje wska­zów­ki co robić. 🙂

Może nie masz „po dro­dze” z Bogiem. Może znasz kogoś takie­go, kto jest w roz­ter­ce, nie­pew­no­ści. Przyjdź, zaproś.

18:30 || Msza Święta
19:30 || Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

Pozdra­wia­my Was pięk­nie i mamy nadzie­ję, że spo­tka­my się wszy­scy 25 stycz­nia w Bazy­li­ce Mariackiej. 🙂
Do zobaczenia. +
Wię­cej na Facebooku: 
Ado­ra­cja Stycz­nio­wa #05 W Drogę!

#spo­tkaj­Go