0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Adoracja styczniowa

Adoracja styczniowa

Wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście ser­decz­nie  zapra­sza­my 31 stycz­nia na stycz­nio­wą ado­ra­cję #Krok po kro­ku

W stycz­niu chce­my odkry­wać cier­pli­wość w sobie. Dobrze wie­my, że z nią jest bar­dzo cięż­ko. Dla­te­go krok, po kro­ku budu­je­my w sobie cier­pli­wość, któ­ra jest darem od Pana. Dzię­ki niej patrzy­my na innych ocza­mi Jezu­sa. Czy­li już nie oce­nia­ją­cy­mi, ale wraż­li­wy­mi oczami.

Jezu, przy­mnóż nam cier­pli­wo­ści. Naucz nas jak być bar­dziej wyro­zu­mia­ły­mi, cier­pli­wy­mi wobec bliź­nich. Naucz nas cier­pli­wo­ści wobec Two­ich pla­nów wzglę­dem nas.

18.30 — Eucharystia
19.30 — Adoracja