0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Empory muzyczne Krakowa — koncert Capelli Cracoviensis

Empory muzyczne Krakowa — koncert Capelli Cracoviensis

W naj­bliż­szy czwar­tek, 5 paź­dzier­ni­ka 2017 r., o godz. 19.30. zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na wyjąt­ko­wy kon­cert. Tego wie­czo­ra będzie­my gości­li Capel­lę Cra­co­vien­sis, któ­ra kon­cer­tem w naszej bazy­li­ce zain­au­gu­ru­je cykl 5 kon­cer­tów w zabyt­ko­wych świą­ty­niach Kra­ko­wa — EMPORY MUZYCZNE KRAKOWA

Jed­nym z walo­rów tego wie­czor­ne­go spo­tka­nia będzie miej­sce, z któ­re­go zosta­nie wyko­na­ny kon­cert. Arty­ści będą bowiem wyko­ny­wać utwo­ry  z gór­nej kapli­cy, któ­ra znaj­du­je się ponad kruch­tą pół­noc­ną w nawie bocz­nej. Empo­ra w kościo­łach sta­no­wi bowiem tzw. chór muzycz­ny, któ­ry naj­czę­ściej usy­tu­owa­ny jest na odręb­nej kon­dy­gna­cji o cha­rak­te­rze antresoli.

Pro­gram koncertu:

Vin­cen­zo ALBRICI: Sona­ta à 5
Grze­gorz Ger­wa­zy GORCZYCKI: Con­duc­tus Funebris
Hein­rich Ignaz von BIBER: Sona­ta à 5
Grze­gorz Ger­wa­zy GORCZYCKI: Completorium

Skład:

Anto­ni­na Ruda sopran
Łukasz Dule­wicz alt
Karol Kusz tenor
Prze­my­sław Bał­ka bas

Jadwi­ga Cze­pie­low­ska, Beata Nawroc­ka skrzypce
Mariusz Gro­chow­ski altówka
Joaqu­im Guer­ra fagot
Marian Magie­ra, Paweł Gajew­ski trąbka

Marek Topo­row­ski orga­ny & dyrygent

CAPELLA CRACOVIENSIS — orkie­stra i zespół wokal­ny — jest jed­ną z naj­cie­kaw­szych for­ma­cji na współ­cze­snej sce­nie muzy­ki kla­sycz­nej. Wyko­nu­je reper­tu­ar od poli­fo­nii rene­san­so­wej po roman­tycz­ne ope­ry na instru­men­tach z epo­ki i przy uży­ciu histo­rycz­nych prak­tyk wyko­naw­czych. Dzię­ki kon­se­kwent­ne­mu wspar­ciu Mia­sta Kra­ko­wa reali­zu­je swo­je idee arty­stycz­ne w spo­sób bez­kom­pro­mi­so­wy, na świa­to­wym pozio­mie arty­stycz­nym. Capel­la Cra­co­vien­sis powsta­ła w 1970 roku z ini­cja­ty­wy ówcze­sne­go dyrek­to­ra Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej Jerze­go Katle­wi­cza, któ­ry dzie­ło two­rze­nia przy insty­tu­cji zespo­łu spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w wyko­ny­wa­niu muzy­ki daw­nej powie­rzył Sta­ni­sła­wo­wi Gałoń­skie­mu. Z bie­giem lat Capel­la Cra­co­vien­sis usa­mo­dziel­ni­ła się orga­ni­za­cyj­nie, gra­jąc róż­no­rod­ny reper­tu­ar od śre­dnio­wie­cza po pra­wy­ko­na­nia muzy­ki współ­cze­snej. Od listo­pa­da 2008 roku dyrek­to­rem naczel­nym i arty­stycz­nym CC jest Jan Tomasz Adamus.