0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Europejski „Oscar kultury” za konserwację ołtarza Wita Stwosza

Europejski „Oscar kultury” za konserwację ołtarza Wita Stwosza

Wśród tego­rocz­nych lau­re­atów uho­no­ro­wa­nych naj­wyż­szym euro­pej­skim wyróż­nie­niem — Euro­pej­ską Nagro­dą Dzie­dzic­twa /​ Nagro­dą Euro­pa Nostra 2023 w kate­go­rii Kon­ser­wa­cja zna­lazł się Ołtarz Wita Stwo­sza w bazy­li­ce Mariac­kiej w Krakowie.

W tym roku uho­no­ro­wa­no 30 wyjąt­ko­wych doko­nań na polu dzie­dzic­twa z łącz­nie 21 państw. Para­fia Mariac­ka zosta­ła wyróż­nio­na za prze­pro­wa­dzo­ną w latach 2015–2021 kon­ser­wa­cję per­ły w skar­bach kościo­ła — wiel­kie­go ołta­rza dłu­ta Wita Stwosza.

Jak wska­za­ło Jury Nagro­dy „Reno­wa­cja tego wspa­nia­łe­go ołta­rza jest wyjąt­ko­wym i uni­kal­nym osią­gnię­ciem. Skru­pu­lat­na kon­ser­wa­cja Ołta­rza Wita Stwo­sza w bazy­li­ce Mariac­kiej, opar­ta na wni­kli­wych kwe­ren­dach, zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na przez fachow­ców, któ­rzy wyka­za­li się ogrom­nym sza­cun­kiem i wraż­li­wo­ścią dla ory­gi­nal­ne­go dzie­ła. Pro­jekt połą­czył oso­by z róż­nych kra­jów, odzwier­cie­dla­jąc mię­dzy­na­ro­do­we zna­cze­nie tego miej­sca oraz potrze­bę współ­pra­cy w zacho­wa­niu dzie­dzic­twa euro­pej­skie­go”. Jury Nagro­dy zwró­ci­ło tak­że uwa­gę na kon­ser­wa­cję ołta­rza mariac­kie­go jako na osią­gnię­cie o impo­nu­ją­cej ska­li ze wzglę­du na fakt, iż ołtarz ten jest jed­nym z naj­więk­szych ołta­rzy gotyc­kich na świecie.

Ks. inf. Dariusz Raś — archi­pre­zbi­ter bazy­li­ki Mariac­kiej zazna­cza wiel­ką dumę para­fii Mariac­kiej z otrzy­ma­nia tak pre­sti­żo­wej euro­pej­skiej nagro­dy. „Ołtarz Wita Stwo­sza, część Świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO, z 200 rzeź­ba­mi i tysią­ca­mi deta­li sny­cer­skich zdo­bi świą­ty­nię Mariac­ką i nadal zachwy­ca kunsz­tem arty­zmu warsz­ta­tu mistrza Wita Stwo­sza. To bez­cen­ny zaby­tek i cały czas żywe dzie­dzic­two — nie tyl­ko Kra­ko­wa, nie tyl­ko Pol­ski, ale Euro­py i świa­ta. Przy­zna­na nam nagro­da, będą­ca euro­pej­ski­mi „Osca­ra­mi kul­tu­ry”, sta­no­wi wyróż­nie­nie dla całej para­fii, dla kon­ser­wa­to­rów i dla wszyst­kich insty­tu­cji i osób, któ­re przy­czy­ni­ły się do odno­wy ołta­rza. Jest tak­że moty­wa­cją do kon­ty­nu­owa­nia nasze­go zaan­ga­żo­wa­nia w budo­wa­nie świa­do­mo­ści o zna­cze­niu dzie­dzic­twa na każ­dym pozio­mie: lokal­nym, kra­jo­wym i międzynarodowym”.

Pro­fe­sor Jacek Pur­chla, wice­pre­zy­dent Euro­pa Nostra, pod­kre­śla nie tyl­ko szcze­gól­ne miej­sce arcy­dzie­ła Wita Stwo­sza w histo­rii sztu­ki euro­pej­skiej, ale fakt dostrze­że­nia przez jury Nagro­dy mię­dzy­na­ro­do­we­go wymia­ru spek­ta­ku­lar­nej kon­ser­wa­cji prze­pro­wa­dzo­nej w Kra­ko­wie. „Zbyt rzad­ko nasza pol­ska tro­ska o dzie­dzic­two kul­tu­ro­we i pro­fe­sjo­na­lizm naszych kon­ser­wa­to­rów dostrze­ga­ne są dziś zagra­ni­cą. Tego­rocz­na nagro­da to więc nie tyl­ko wiel­kie wyróż­nie­nie dla Para­fii Mariac­kiej, ale i oka­zja dla Pol­ski do dzie­le­nia się naszy­mi dobry­mi prak­ty­ka­mi w opie­ce nad skar­ba­mi euro­pej­skie­go dzie­dzic­twa ze wspól­no­tą mię­dzy­na­ro­do­wą. Na pro­pa­go­wa­niu takich nie­zwy­kłych dzieł, jak kra­kow­ski Ołtarz i jego spek­ta­ku­lar­na kon­ser­wa­cja, pole­ga misja Euro­pa Nostra”.  

Zwy­cięz­cy zosta­ną uho­no­ro­wa­ni pod­czas cere­mo­nii wrę­cze­nia nagród Euro­pe­an Heri­ta­ge Awards, któ­ra odbę­dzie się 28 wrze­śnia w Palaz­zo del Cine­ma w Wene­cji. Wów­czas ogło­szo­na zosta­nie lista lau­re­atów Grand Prix oraz lau­re­at Nagro­dy Publicz­no­ści, wyło­nie­ni spo­śród tego­rocz­nych lau­re­atów. Publicz­ność może gło­so­wać onli­ne na lau­re­ata, któ­ry zdo­bę­dzie Nagro­dę Publicz­no­ści 2023. Ser­decz­nie zachę­ca­my do odda­wa­nia gło­sów na kon­ser­wa­cję ołta­rza Wita Stwosza. 

Ołtarz Wita Stwo­sza w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie i jego konserwacja 

W 1978 roku histo­rycz­ne cen­trum Kra­ko­wa wraz z bazy­li­ką Mariac­ką zosta­ło jako jed­no z pierw­szych miejsc wpi­sa­ne na Listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO. Skar­bem bazy­li­ki Mariac­kiej jest gotyc­ki ołtarz Zaśnię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny, wyrzeź­bio­ny przez Wita Stwo­sza w latach 1477–1489. Nie­zwy­kły pro­jekt kon­ser­wa­cji ołta­rza, pod­ję­ty in situ, przy­wró­cił go w 2021 r. do pier­wot­ne­go sta­nu i uka­zał pięk­no arcy­dzie­ła norym­ber­skie­go mistrza.

Pro­jekt został dofi­nan­so­wa­ny przez Spo­łecz­ny Komi­tet Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa (SKOZK), Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, Urząd Mia­sta Kra­ko­wa oraz Para­fię Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Panny.

Ołtarz Mariac­ki, któ­ry powsta­wał przez 12 lat, jest dzi­siaj naj­więk­szym zacho­wa­nym póź­no­go­tyc­kim reta­bu­lum sza­fia­stym. Jego pier­wot­ne wymia­ry to 18 metrów wyso­ko­ści i 11 sze­ro­ko­ści. Boha­ter­ką ołta­rza jest Maria, patron­ka kościo­ła. Pośrod­ku posta­cie wyso­kie na nie­mal 3 metry cha­rak­te­ry­zu­je realizm, dyna­mi­ka ukła­du cia­ła i eks­pre­sja, z jaką przed­sta­wio­ne zosta­ły dra­pe­rie. Za mode­li posłu­ży­li Wito­wi Stwo­szo­wi miesz­kań­cy śre­dnio­wiecz­ne­go Kra­ko­wa – przed­sta­wie­ni w natu­ra­li­stycz­ny spo­sób z róż­ny­mi ułom­no­ścia­mi i defek­ta­mi. Ołtarz jest zło­żo­nym wykła­dem teo­lo­gicz­nym, arcy­dzie­łem sztu­ki rzeź­biar­skiej i doku­men­ta­cją epo­ki, w któ­rej powstał. Do dziś jest źró­dłem wie­dzy o kul­tu­rze, oby­cza­jach i histo­rii mia­sta, klu­czem do zro­zu­mie­nia jego miesz­kań­ców, ich wyobra­żeń oraz reli­gij­no­ści.  

W 2012 r. zgło­szo­no oba­wy co do sta­nu zacho­wa­nia ołta­rza i powo­ła­no komi­sję, któ­ra mia­ła go oce­nić. Opi­nia brzmia­ła: stan ołta­rza jest „sta­bil­ny, ale zagro­żo­ny”. Zacho­wa­nie tego bez­cen­ne­go dzie­dzic­twa wyma­ga­ło pod­ję­cia pro­gra­mu badań, kon­ser­wa­cji i dzia­łań zapobiegawczych.

Mając na uwa­dze ran­gę obiek­tu i spra­wo­wa­ną nie­prze­rwa­nie litur­gię, ołtarz nie mógł być wyłą­czo­ny z dotych­cza­so­we­go try­bu funk­cjo­no­wa­nia. Od 2015 r. przez ponad 1000 dni pra­co­wa­no w zor­ga­ni­zo­wa­nej na tere­nie bazy­li­ki robo­czej pra­cow­ni na tyłach ołta­rza. Przed ołta­rzem sta­nę­ły rusz­to­wa­nia, a odwie­dza­ją­cy świą­ty­nię mogli obser­wo­wać, co robią kon­ser­wa­to­rzy. Przez ich ręce prze­szło ponad 200 figur i kil­ka tysię­cy odręb­nych ele­men­tów snycerskich.

Kon­ser­wa­cja prze­pro­wa­dzo­na przez eks­per­tów z Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie obję­ła peł­ne spek­trum moż­li­wo­ści nauko­wych. Drew­no struk­tu­ry ołta­rza zosta­ło skon­so­li­do­wa­ne, wszel­kie ubyt­ki zosta­ły uzu­peł­nio­ne zgod­nie z posza­no­wa­niem pier­wot­nie zasto­so­wa­nych tech­no­lo­gii. Usu­nię­to póź­niej­sze prze­ma­lo­wa­nia poli­chro­mii, sko­ry­go­wa­no układ poszcze­gól­nych ele­men­tów takich jak: anio­ły, glo­ria i mikro­ar­chi­tek­tu­ra na kor­pu­sie oraz pre­del­li. W rezul­ta­cie prac odsło­nię­to pier­wot­ną, gotyc­ką kar­na­cję posta­ci i obra­mo­wań, co aktu­al­nie przy­bli­ża odbior­ców do ory­gi­nal­nych zamy­słów pra­cow­ni mistrza. Bada­nia i ana­li­zy posłu­ży­ły rów­nież do opra­co­wa­nia wytycz­nych doty­czą­cych zapo­bie­ga­nia poża­rom i ewakuacji.

Istot­nym ele­men­tem pro­jek­tu były sze­ro­ko zakro­jo­ne kon­sul­ta­cje mię­dzy­na­ro­do­we, w któ­rych uczest­ni­czy­li znaw­cy kon­ser­wa­cji rzeź­by gotyc­kiej z Pol­ski i Euro­py, któ­rzy wymie­nia­li się wie­dzą i pomy­sła­mi, co zaowo­co­wa­ło wie­lo­ma nowy­mi odkryciami.

Euro­pa Nostra i Cre­ati­ve Europe 

Euro­pa Nostra jest euro­pej­skim gło­sem spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go zaan­ga­żo­wa­ne­go w ochro­nę i pro­mo­wa­nie dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go i natu­ral­ne­go. Jest to ogól­no­eu­ro­pej­ska fede­ra­cja orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych zaj­mu­ją­cych się dzie­dzic­twem, wspie­ra­na przez sze­ro­ką sieć orga­nów publicz­nych, firm i osób pry­wat­nych, obej­mu­ją­ca ponad 40 kra­jów. Jest naj­więk­szą i naj­bar­dziej repre­zen­ta­tyw­ną sie­cią dzie­dzic­twa w Euro­pie, utrzy­mu­ją­cą bli­skie rela­cje z Unią Euro­pej­ską, Radą Euro­py, UNESCO i inny­mi orga­na­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi. Zało­żo­na w 1963 r. obcho­dzi w tym roku swo­je 60-lecie.

Cre­ati­ve Euro­pe to pro­gram UE, któ­ry wspie­ra sek­tor kul­tu­ry i sek­tor kre­atyw­ny, umoż­li­wia­jąc im zwięk­sze­nie ich wkła­du na rzecz spo­łe­czeń­stwa euro­pej­skie­go, gospo­dar­ki i śro­do­wi­ska życia. Z budże­tem w wyso­ko­ści 2,4 mld euro na lata 2021–2027 wspie­ra orga­ni­za­cje dzia­ła­ją­ce na polu dzie­dzic­twa, sztuk sce­nicz­nych, sztuk pięk­nych, sztuk o cha­rak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym, wydaw­nictw, fil­mu, tele­wi­zji, muzy­ki i gier wideo, a tak­że dzie­siąt­ki tysię­cy arty­stów oraz pro­fe­sjo­na­li­stów z zakre­sy kul­tu­ry i sztuk audiowizualnych.