0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Haft ze św. Marią Magdaleną

Haft ze św. Marią Magdaleną

Ornat zie­lo­ny z haftem przed­sta­wia­ją­cym Ukrzy­żo­wa­nie i św. Marię Mag­da­le­nę ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Krakowie

Czas powsta­nia: trze­cia ćwierć XV w.

Tech­ni­ka: haft nić­mi jedwab­ny­mi ście­giem roz­łu­pa­nym, haft nić­mi meta­lo­wy­mi ście­giem kładziony

Mate­ria­ły: nici jedwab­ne i meta­lo­we, jedwab­na tafta, aksa­mit, strzęp­ki i galo­ny jedwabne

Fun­da­cja: (?)

W zbio­rach kościo­ła Mariac­kie­go znaj­du­je się ornat uszy­ty w cało­ści z zie­lo­ne­go, gład­kie­go aksa­mi­tu. Jest on ozdo­bio­ny haftem figu­ral­nym przed­sta­wia­ją­cym sce­nę Ukrzy­żo­wa­nia, w któ­rej Krzyż Świę­ty został wyobra­żo­ny jako kwit­ną­ce Drze­wo Życia. Wyra­sta­ją z nie­go duże, sty­li­zo­wa­ne, fan­ta­zyj­nie zawi­nię­te liście oraz przy­cię­te, krót­kie gałę­zie zakoń­czo­ne czer­wo­nym i gra­na­to­wym jedwa­biem. Cia­ło Chry­stu­sa zosta­ło wyha­fto­wa­ne jasno­kre­mo­wym jedwa­biem, a wło­sy oraz zarost przy uży­ciu ciem­no­bru­nat­nej przę­dzy jedwab­nej. Gło­wę Chry­stu­sa oka­la nimb krzy­żo­wy wyha­fto­wa­ny nić­mi meta­lo­wy­mi oraz czer­wo­nym i gra­na­to­wym jedwa­biem. Koro­na cier­nio­wa zosta­ła wyha­fto­wa­na zie­lo­nym i żół­tym jedwa­biem, a peri­zo­nium o pro­stej for­mie rów­nież zosta­ło wyha­fto­wa­ne nić­mi meta­lo­wy­mi. Na rękach, dło­niach, sto­pach oraz na prze­bi­tym włócz­nią boku, czer­wo­nym jedwa­biem wyha­fto­wa­no kro­ple krwi. U same­go dołu pod Krzy­żem znaj­du­je się postać klę­czą­cej św. Marii Mag­da­le­ny z dłoń­mi zło­żo­ny­mi w geście modli­twy. Maria Mag­da­le­na ma jasne, roz­pusz­czo­ne, dłu­gie wło­sy. Ubra­na jest w pro­stą suk­nię z dłu­gi­mi ręka­wa­mi wyha­fto­wa­ną nić­mi meta­lo­wy­mi z widocz­ny­mi w zała­ma­niach fałd wstaw­ka­mi wyha­fto­wa­ny­mi czer­wo­nym i gra­na­to­wym jedwa­biem. Twa­rze, dło­nie oraz rysu­nek cia­ła Chry­stu­sa zosta­ły moc­no pod­kre­ślo­ne kon­tu­rem wyha­fto­wa­nym ciem­no­bru­nat­nym jedwabiem.

 

Tył orna­tu z haftem ze sce­ną Ukrzy­żo­wa­nia i św. Marią Magdaleną