0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Haft ze św. Mateuszem Ewangelistą

Haft ze św. Mateuszem Ewangelistą

Pre­tek­sta krzy­żo­wa z haftem przed­sta­wia­ją­cym Ukrzy­żo­wa­nie z Mat­ką Boską i św. Janem oraz z czte­re­ma Ewan­ge­li­sta­mi ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Krakowie

Czas powsta­nia: haft i tka­ni­na koniec XV w.

Tech­ni­ka: haft acu­pic­tu­ro­wy, aksa­mit broszowany

Mate­ria­ły: nici jedwab­ne, nici meta­lo­we, płótno

Fun­da­cja: (?)

W zbio­rach kościo­ła Mariac­kie­go znaj­du­je się cen­ny i cie­ka­wy przy­kład śre­dnio­wiecz­ne­go haftu wyko­na­ne­go w tech­ni­ce acu­pic­tu­ry. Nazwa ta pocho­dzi od łaciń­skich słów acu pic­tu­ra, co moż­na prze­tłu­ma­czyć jako obraz nama­lo­wa­ny igłą. Wła­śnie w tej tech­ni­ce naśla­du­ją­cej malar­stwo zosta­ła wyko­na­na figu­ral­na deko­ra­cja haf­ciar­ska pre­tek­sty krzy­żo­wej, któ­ra zdo­bi tył orna­tu uszy­te­go z  zie­lo­ne­go, pięt­na­sto­wiecz­ne­go aksa­mi­tu weneckiego.

Pre­tek­sta ta ma for­mę krzy­ża o ramio­nach deli­kat­nie pod­nie­sio­nych ku górze i zdo­bi ją boga­ty haft z przed­sta­wie­niem sce­ny Ukrzy­żo­wa­nia z Mat­ką Boską i św. Janem oraz z czte­re­ma Ewan­ge­li­sta­mi. Zie­lo­ny Krzyż został uka­za­ny jako tzw. Drze­wo Życia o krót­kich, przy­cię­tych kona­rach, z któ­rych wyra­sta­ją obfi­cie gałąz­ki ze zło­to-czer­wo­ny­mi i zło­to-beżo­wy­mi kwia­ta­mi. Krzyż został wyobra­żo­ny na zło­tym tle hafto­wa­nym nić­mi meta­lo­wy­mi, przy­trzy­ma­ny­mi drob­ny­mi ście­ga­mi z czer­wo­nych nici jedwab­nych, któ­re two­rzą deseń sia­tecz­ki. Postać Chry­stu­sa jest znacz­nie więk­sza od pozo­sta­łych, a Jego umę­czo­ne cia­ło wyha­fto­wa­no bar­dzo reali­stycz­nie z dokład­nym zazna­cze­niem szcze­gó­łów ana­to­mii. Wyha­fto­wa­no rów­nież kro­ple krwi przy dło­niach, sto­pach oraz wypły­wa­ją­ce z prze­bi­te­go boku. Gło­wę Chry­stu­sa oka­la nimb z ozdob­ną roze­tą i mały­mi lilia­mi. Ponad gło­wą Chry­stu­sa znaj­du­je się titu­lus o for­mie ban­de­ro­li ze sła­bo czy­tel­ny­mi lite­ra­mi INRI. Peri­zo­nium, któ­rym prze­pa­sa­ne są bio­dra Chry­stu­sa, z jed­nej stro­ny jest roz­wią­za­ne oraz lek­ko unie­sio­ne ku górze.

Pod krzy­żem sto­ją Mat­ka Boska ze św. Janem Ewan­ge­li­stą. Z tyłu za nimi widocz­ne są twa­rze posta­ci sto­ją­cych na dal­szym pla­nie. Jed­na z nich ma rów­nież nimb nad gło­wą, a dwie ubra­ne są w rycer­skie heł­my. W ramio­nach krzy­ża i u jego dołu, wyha­fto­wa­no posta­ci czte­rech Ewan­ge­li­stów wraz z ich sym­bo­la­mi. Ewan­ge­li­ści sie­dzą w sze­ro­kich ławach, a w dło­niach trzy­ma­ją otwar­te księ­gi. Nad krzy­żem wyha­fto­wa­no postać św. Jana, a w ramio­nach krzy­ża po pra­wej stro­nie św. Mar­ka, a po lewej św. Łuka­sza. U dołu pod krzy­żem znaj­du­je się postać św. Mate­usza. Przed­sta­wio­no go jako mło­dzień­ca z jasny­mi wło­sa­mi do ramion. Jest on ubra­ny w błę­kit­ną tuni­kę oraz w zie­lo­ny, boga­to udra­po­wa­ny płaszcz pod­szy­ty czer­wo­ną tka­ni­ną, a na gło­wie ma czer­wo­ną czap­kę. Ręka­wy tuni­ki oraz brze­gi jego płasz­cza obszy­te są zło­tą lamówką.

Tył orna­tu