0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Honorowa odznaka Bene Merito dla Curtisa L. Dagley’a

Honorowa odznaka Bene Merito dla Curtisa L. Dagley’a

W dniu 27 paź­dzier­ni­ka 2016 w Glo­uce­ster w sta­nie Mary­land Pan Cur­tis Dagley były kon­wo­jent ołta­rza Wita Stwo­sza został uho­no­ro­wa­ny przez mini­stra spraw zagra­nicz­nych RP odzna­ką Bene Meri­to w uzna­niu zasług przy resty­tu­cji ołta­rza w 1946 roku. Archi­pre­zbi­ter ks. dr Dariusz Raś skie­ro­wał na ręce Pana Dagleya list gratulacyjny.

Cur­tis L. Dagley hono­ro­wą odzna­kę otrzy­mał za udział w powro­cie do Pol­ski dóbr kul­tu­ry zra­bo­wa­nych przez hitle­row­skie Niem­cy w cza­sie II woj­ny Świa­to­wej. W 1946 roku, 18-let­ni Dagley brał udział w spe­cjal­nej misji i jako jeden z 12 straż­ni­ków na pokła­dzie spe­cjal­ne­go pocią­gu jadą­ce­go z Norym­ber­gi do Kra­ko­wa strzegł splą­dro­wa­nych przez hitle­row­ców w 1939 roku dzieł, w tym ręcz­nie rzeź­bio­ny 15-wiecz­ny ołtarz Wita Stwosza.

Zwrot skar­bów zbiegł się z trze­cio­ma­jo­wy­mi demon­stra­cja­mi komu­ni­stów. Pięć dni po przy­jeź­dzie pocią­gu, Dagley został aresz­to­wa­ny przez bez­pie­kę i oskar­żo­ny o strze­la­nie do pol­skie­go mili­cjan­ta. Cho­ciaż był nie­win­ny zarzu­ca­ne­go mu czy­nu przez mie­siąc wię­zio­no go pozba­wia­jąc moż­li­wo­ści kąpie­li, zmia­ny odzie­ży i spa­ce­rów na świe­żym powietrzu.

Kie­dy w koń­cu USA i wła­dze Pol­ski Ludo­wej doga­da­ły się o wymia­nie więź­nia, Dagley został uwol­nio­ny i w 19 uro­dzi­ny pole­ciał do Nie­miec. Po krót­kim poby­cie w szpi­ta­lu wró­cił do Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Chciał zapo­mnieć o cier­pie­niach dozna­nych z rąk komu­ni­stów. Oże­nił się i na świat przy­szło czwo­ro jego dzieci.

Rodzi­na Dagley ‘a nie wie­dzia­ła o jego zasłu­gach w rato­wa­niu pol­skie­go dzie­dzic­twa naro­do­we­go. Spra­wa wró­ci­ła, kie­dy dr Aga­ta Wol­ska, histo­ryk sztu­ki i archi­wi­sta kościo­ła Mariac­kie­go po ponad rocz­nych bada­niach histo­rii mło­de­go straż­ni­ka, przy­je­cha­ła w 2012 roku do Glo­uce­ster w Mas­sa­chu­set­tes , aby podzię­ko­wać Dagleyowi.

Po 70 latach rów­nież wła­dze pol­skie wyra­zi­ły swo­ja wdzięcz­ność Dagley’owi nada­jąc mu odzna­kę Bene Meri­to.
Odzna­ka Hono­ro­wa „Bene Meri­to” zosta­ła usta­no­wio­na w 2009 roku Roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów, jako zaszczyt­ne wyróż­nie­nie nada­wa­ne oby­wa­te­lom pol­skim oraz oby­wa­te­lom państw obcych za dzia­łal­ność wzmac­nia­ją­cą pozy­cję Pol­ski na are­nie międzynarodowej.

Elż­bie­ta Gruszfeld
Pol­skie Radio NYC