0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Jacob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600

Jacob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600

12 stycz­nia br. na Zam­ku Kró­lew­skim na Wawe­lu otwar­to wysta­wę „Jacob Mer­tens i malar­stwo kra­kow­skie oko­ło roku 1600”. Wśród zapre­zen­to­wa­nych dzieł znaj­du­je się kil­ka­na­ście obiek­tów pocho­dzą­cych z bazy­li­ki Mariackiej. 

Na wysta­wie wyeks­po­no­wa­ny został zacho­wa­ny w czę­ściach ołtarz z oko­ło 1600 r., sygno­wa­ne dzie­ło Jaco­ba Mer­ten­sa — antwerp­skie­go mistrza dzia­ła­ją­ce­go w Kra­ko­wie. Ołtarz pocho­dzi z nie­ist­nie­ją­cej już kapli­cy w kamie­ni­cy peni­ten­cja­rzy kościo­ła Mariac­kie­go, choć jego pier­wot­nym miej­scem prze­zna­cze­nia był naj­praw­do­po­dob­niej ołtarz Zwia­sto­wa­nia Naj­święt­szej Marii Pan­nie po lewej stro­nie arka­dy tęczo­wej, a więc przed wej­ściem do pre­zbi­te­rium. Roze­bra­ne na czę­ści reta­bu­lum jest obec­nie prze­cho­wy­wa­ne w Pra­ła­tów­ce. Jego środ­ko­wą część sta­no­wi­ła duża tabli­ca z  „Zwia­sto­wa­niem Marii”. Pozo­sta­łe obra­zy (dzie­sięć malo­wa­nych jed­no­stron­nie tablic i pre­del­la) świad­czą, że nasta­wa mia­ła tra­dy­cyj­ny, wywo­dzą­cy się ze sztu­ki gotyc­kiej kształt tryp­ty­ku. Tabli­ce przed­sta­wia­ją sce­ny z Ewan­ge­lii i wyda­rze­nia z życia wybra­nych świę­tych, m.in. św. Mar­ci­na czy ścię­cie św. Kata­rzy­ny Aleksandryjskiej.

Ponad­to, ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej pre­zen­to­wa­ne są trzy nie­zwy­kłej kla­sy obiek­ty — z ołta­rza pw. Ukrzy­żo­wa­ne­go Zba­wi­cie­la obraz na desce „Mat­ka Boska z Dzie­ciąt­kiem” oraz obraz olej­ny na płót­nie „Ukrzy­żo­wa­nie”, a tak­że abso­lut­nie wyjąt­ko­wy, choć nie­wiel­kich roz­mia­rów ołta­rzyk heba­no­wy z deko­ra­cja­mi z kości słoniowej.

 

Pre­del­la ołta­rza autor­stwa Jaco­ba Mer­ten­sa, bazy­li­ka Mariac­ka w Krakowie

 

Jacob Mer­tens, „Zwia­sto­wa­nie Marii”, bazy­li­ka Mariac­ka w Krakowie

 

Wer­ni­saż wysta­wy, 12 stycz­nia 2023