0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

Jak nie być egoistą?

Jak nie być egoistą?

Jeśli więc przy­nie­siesz dar swój przed ołtarz i tam wspo­mnisz, że brat twój ma coś prze­ciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołta­rzem, a naj­pierw idź i pojed­naj się z bra­tem swo­im! Potem przyjdź i dar swój ofia­ruj! (Mt 5). Jezu­so­we „Kaza­nie na Górze” moż­na zaty­tu­ło­wać na dzi­siej­szy uży­tek ina­czej. Ono nas „czy­ta” wraz z naszy­mi samo­lub­ny­mi przy­zwy­cza­je­nia­mi. Sta­no­wi więc porad­nik „Jak nie być ego­istą”. Może­my sobie zadać kil­ka pytań na kan­wie tego naj­więk­sze­go kaza­nia w histo­rii ludz­ko­ści i robić rachu­nek z bycia uczniem Jezu­sa. Może­my udo­sko­na­lać swój przy­szły życiorys.

Czy w życiu oso­bi­stym pole­ga­my na wła­snych siłach, czy na Bogu?
Czy mówi­my innym o prze­ba­cze­niu, kie­dy sami pod­trzy­mu­je­my ura­zy do bliźnich?
Czy może­my zachę­cać do modli­twy kogo­kol­wiek, jeśli lek­ce­wa­ży­my nasze poboż­ne postanowienia?
Czy gło­sząc Jezu­sa ubo­gie­go sami umie­my się dzielić?
Czy może­my mówić o czy­sto­ści, gdy sami mamy brud­ne pragnienia?
Czy aby ocze­ku­je­my wdzięcz­no­ści w for­mie ludz­kie­go uczu­cia, przy­wią­za­nia, pochwał, darów?
Czy sła­bo­ści innych budzą w nas współ­czu­cie, czy też jeste­śmy „pro­ro­ka­mi zła”, wyty­ka­ją­cy­mi innym ich błędy?
Czy szu­ka­my szcze­re­go spo­tka­nia z ludź­mi, czy izolacji?
Czy przy­zna­je­my się do naszych błę­dów i grzechów?
Jaka jest nasza posta­wa wobec cier­pie­nia swo­je­go i innych np. sąsia­dów naszych? (na pod­sta­wie rachun­ku sumie­nia Elż­bie­ty Marek).

Nie­rzad­ko kry­ty­ku­je­my księ­ży za sła­be kaza­nia, za to, że nie tra­fia­ją do serc, że „nie pra­cu­ją” w naszych cza­sach atrak­cyj­nych nar­ra­cji ekra­no­wych. Jed­nak­że czy wszyst­kie kaza­nia duchow­nych nie są zale­d­wie komen­ta­rzem do tego jedy­ne­go Jezu­so­we­go „Kaza­nia na Górze”? To ono tłu­ma­czy naj­bar­dziej wyra­zi­ście i pro­sto logi­kę Dobrej Nowi­ny. Jeśli chce­my się przy­znać do grze­chu i pra­co­wać nas sobą, nie tak narze­kaj­my na kaza­nia, ale komen­tuj­my je wła­snym wyso­kim pozio­mem reali­za­cji słów Jezu­sa. Popra­wiaj­my szcze­gó­ły nasze­go życia oso­bi­ste­go. Dia­lo­guj­my z ufor­mo­wa­nym wła­snym sumie­niem. Prak­ty­kuj­my chrze­ści­jań­stwo, aby żyć tak jak Chry­stus i nie być już ego­istą. Eucha­ry­stia dzi­siej­sza naka­zu­je nam ten wła­śnie kie­ru­nek i przy­no­si wiel­ką radość nawet z małych reali­za­cji „Kaza­nia na Górze”. Amen.

/​ks. inf. Dariusz Raś/