0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert chóru Allegria

Koncert chóru Allegria

W naj­bliż­szy pią­tek, tj. 22 czerw­ca 2018 r. o godz. 19.30, ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert uczniów Szko­ły Muzycz­nej I stop­nia przy Spe­cjal­nym Ośrod­ku Szkol­no-Wycho­waw­czym dla Dzie­ci Nie­wi­do­mych i Słabowidzących. 

Chór dzia­ła od począt­ku ist­nie­nia Szko­ły Muzycz­nej I stop­nia im. Majo­ra Hie­ro­ni­ma Hen­ry­ka Bara­now­skie­go w Kra­ko­wie przy Ośrod­ku dla Dzie­ci Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych, czy­li od 1991 roku. Począt­ko­wo chór pro­wa­dzi­ła Iza­be­la Szo­ta. Do naj­waż­niej­szych osią­gnięć zespo­łu pod jej dyrek­cją nale­ży m.in:
— trzy II nagro­dy w III, IV i V Festi­wa­lu Pie­śni Chó­ral­nej w Myśle­ni­cach (w latach 1993, 1995, 1996);
Zło­ty Waw­rzynVI Spo­tka­niach Muzycz­nych Nie­wi­do­mych w Kiel­cach w 1995 r.;
— Nagro­da spe­cjal­na w XV Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Pie­śni Chó­ral­nej w Myślenicach
w 2006 r.:
— I nagro­da w Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Chó­ral­nym w Kra­ko­wie w 2006 r.

Obec­nie chór pro­wa­dzi Beata Kli­mek, kon­ty­nu­ując pasmo suk­ce­sów, do któ­rych należą:
II miej­sce (I i III miej­sca nie przy­zna­no) w XIX Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Muzycz­nym Psal­li­te Deo w Kętach w 2016 r.;
II miej­sce w Mało­pol­skich Spo­tka­niach Kolę­do­wych w Kra­ko­wie w 2017 r.,
— I miej­sce w IV Festi­wa­lu Pie­śni Reli­gij­nej Salve Caeci­lia w Krze­szo­wi­cach w 2017 r.