0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert chóru Canticum Iubilaeum

Koncert chóru Canticum Iubilaeum

Ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej w sobo­tę 19 stycz­nia br. o  godzi­nie 18.30 na Mszę świę­tą z udzia­łem Chó­ru Mie­sza­ne­go Can­ti­cum Iubi­la­eum z bazy­li­ki Mat­ki Boskiej Bole­snej w Lima­no­wej oraz na póź­niej­szy kon­cert „Pokłon Jezusowi”. 

Zespo­ło­wi pod batu­tą Mar­ka Micha­li­ka towa­rzy­szyć będą soli­ści: Jadwi­ga Postroż­na — mez­zo­so­pran i Mar­cin Wasi­lew­ski-Kruk — bas. Chór wyko­na kolę­dy zarów­no a capel­la, jak rów­nież przy akom­pa­nia­men­cie orga­no­wym. Przy instru­men­cie zasią­dą orga­ni­ści Krzysz­tof Micha­łek i Piotr Micha­lik. Usły­szy­my pol­skie kolę­dy i pasto­rał­ki oraz zna­ne pie­śni bożo­na­ro­dze­nio­we w opra­co­wa­niach m.in. H.J.Botora, M. Paweł­ka, Ł. Far­cin­kie­wi­cza, J. Makla­kie­wi­cza, S. Stu­li­gro­sza i innych. Kon­cert został obję­ty hono­ro­wym patro­na­tem przez Metro­po­li­tę Kra­kow­skie­go arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go oraz Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go Witol­da Kozłow­skie­go. Wstęp wolny.

Chór Can­ti­cum Iubi­la­eum dzia­ła od 2 stycz­nia 1998 roku. Bie­rze udział w licz­nych kon­cer­tach w kra­ju i zagra­ni­cą. Jest lau­re­atem bli­sko trzy­dzie­stu kon­cer­tów chó­ral­nych, kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Kon­cer­to­wał m.in. dla papie­ża Jana Paw­ła II i Bene­dyk­ta XVI.

 

fot. www​.can​ti​cum​.lima​no​wa​.pl