0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert chóru męskiego z Vannes

Koncert chóru męskiego z Vannes

1 maja o 19.30 w bazy­li­ce Mariac­kiej odbę­dzie się kon­cert męskie­go chó­ru z Vannes. 

Chór męski pod batu­tą zało­ży­ciel­ki Mał­go­rza­ty Pley­ber w 2017 roku świę­to­wał 20-lecie powsta­nia. W jego reper­tu­arze znaj­du­ją się zarów­no utwo­ry kla­sycz­ne i współ­cze­sne, reli­gij­ne i sakralne.
Chór ten zdo­by­wa licz­ne nagro­dy nie tyl­ko we Fran­cji, ale rów­nież za gra­ni­cą, m.in. w Hisz­pa­nii, Rosji i Austrii.
W bazy­li­ce Mariac­kiej par­tie sopra­no­we wyko­na Jolan­ta Kowal­ska-Paw­li­kow­ska, nato­miast przy for­te­pia­nie zasią­dzie Vale­rie Ollu-Dechaume.

Ser­decz­nie zapraszamy!

Ofi­cjal­na stro­na inter­ne­to­wa chó­ru: http://​www​.chpv​.asso​.fr/