0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert chóru Royal Holloway

Koncert chóru Royal Holloway

Ser­decz­nie zapra­sza­my 14 czerw­ca o godz. 19.30 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert lon­dyń­skie­go Chó­ru Foun­de­r’s Uni­wer­sy­te­tu Lon­dyń­skie­go Roy­al Holloway. 

Pod­czas kon­cer­tu chór zapre­zen­tu­je sze­ro­ką gamę utwo­rów kom­po­zy­to­rów zarów­no euro­pej­skich jak i ame­ry­kań­skich. Chór wyko­na mię­dzy inny­mi: Totus Tuus Hen­ry­ka Miko­ła­ja Górec­kie­go, In Pace Rene Clau­se­na (skom­po­no­wa­ny po jego wizy­cie w Auschwitz) oraz rzad­ko wyko­ny­wa­ny, cykl pie­śni chó­ral­nych przy akom­pa­nia­men­cie gita­ry, zaty­tu­ło­wa­ny „A Pro­ces­sion Win­ding Aro­und Me” („Koro­wód wiją­cy się wokół mnie”) Jef­freya Vana.

Chór Roy­al Hol­lo­way jest uwa­ża­ny za jeden z naj­lep­szych chó­rów uni­wer­sy­tec­kich gło­sów mie­sza­nych w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Spe­cja­li­zu­je się głów­nie w muzy­ce póź­ne­go rene­san­su, a tak­że współ­cze­snej. Skła­da się z 30 człon­ków — stu­den­tów. Jego dyry­gent­ką jest Cla­ire Clyne.