0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert online dla Trzech Króli

Koncert online dla Trzech Króli

6 stycz­nia, w świę­to Obja­wie­nia Pań­skie­go, zapra­sza­my na wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­no-sakral­ne — kon­cert onli­ne dla Trzech Kró­li w bazy­li­ce Mariac­kiej o godz. 19.30. 

Naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pasto­rał­ki wyko­na zespół wokal­ny bazy­li­ki Mariac­kiej CAPPELLA MARIALIS, a tak­że kwar­tet puzo­no­wy: Justy­na Chmie­lek-Kor­but, Piotr Bor­kow­ski, Filip Zgo­rzel­ski, Kac­per Świą­tek, oraz:
Zuzan­na Kozłow­ska – mezzosopran
Karo­li­na Reho­row­ska – sopran
Alek­san­dra Sze­roc­ka – sopran
Krzysz­tof Michal­ski – tenor
Zyg­munt Kokosz­ka – organy
Łukasz Dzier­wa – instru­men­ty perkusyjne
Han­na Miko­ła­jun — dyrygent
Krzysz­tof Micha­łek – dyrygent

Trans­mi­sja kon­cer­tu, któ­ry w tym roku bazy­li­ka Mariac­ka orga­ni­zu­je wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem Tak, Kra­ków oraz Aka­de­mią Muzycz­ną im. Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go w Kra­ko­wie, dostęp­na będzie na pro­fi­lu face­bo­oko­wym bazy­li­ki: www​.face​bo​ok​.com/​K​o​s​c​i​o​l​M​a​riacki oraz na YouTu­be bazy­li­ki Mariackiej.

Jak co roku nie zapo­mi­na­my o oso­bach bez­dom­nych i potrze­bu­ją­cych, na rzecz któ­rych nie­prze­rwa­nie od 1995 dzia­ła kra­kow­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Leka­rze Nadziei. W tym roku zbiór­ka środ­ków na dzia­łal­ność orga­ni­za­cji, będzie odby­wać się w for­mu­le on-line, dla­te­go zapra­sza­my Pań­stwa na stro­nę www​.sln​.org​.pl/ gdzie może­cie prze­ka­zać dar ser­ca, któ­ry w tym szcze­gól­nym dniu ma wiel­ką moc i może odmie­nić czy­jeś życie.

Dzię­ku­je­my Spon­so­rom i Part­ne­rom dzię­ki któ­rym może­my zor­ga­ni­zo­wać to wyjąt­ko­we wydarzenie.