0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie”

Koncert „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie”

Mariacki Festiwal Organowy – Koncerty Czwartkowe

15 grud­nia 2016, godz. 19.30

Plac Mariac­ki 5

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

WYKONAWCY:

Krzysz­tof Paw­lisz – orga­ny głów­ne i w nawie południowej

Krzysz­tof Dobosz* – orga­ny w prezbiterium

Scho­la gre­go­riań­ska Koła Nauko­we­go Mię­dzy­uczel­nia­ne­go Instytutu
Muzy­ki Kościel­nej w Kra­ko­wie
Con­gau­de­ant

s. Susi Fer­fo­glia – pro­wa­dze­nie scholi

ks. Dariusz Skow­ron SDB – sło­wo

Łukasz Jaroc­ki  – pro­wa­dze­nie koncertu

Pro­gram:

Intro­itus z III nie­dzie­li adwentu

Pre­lu­dium pri­mi toni (impro­wi­za­cja)

Anty­fo­na Gau­de­te in Domi­no [scho­la]

Giro­la­mo Fre­sco­bal­di (1583−1643)

z Mes­sa del­la Dome­ni­ca z Fio­ri Musicali:

Toc­ca­ta avan­ti la Messa*

Kyrie, Chri­ste, Kyrie [alter­na­tim organy*/schola]

Johann Seba­stian Bach (1685−1750):

Nun komm, der Heiden Heiland BWV 599

Got­tes Sohn ist kom­men BWV 600

Lob sei dem all­mäch­ti­gen Gott BWV 602

Wachet auf, ruft uns die Stim­me BWV 645

Pra­elu­dium pro Orga­no ple­no BWV 552,1

Char­les Tour­ne­mi­re (1870−1939)

Com­mu­nion (ze zbio­ru L’Or­gue Misti­que, Domi­ni­ca III Adventus)

Anty­fo­na Dici­te: Pusil­la­ni­mes [scho­la]

Giro­la­mo Cavaz­zo­ni (1525−1577)

Magni­fi­cat pri­mi toni [alter­na­tim organy*/schola]

Mie­czy­sław Surzyń­ski (1866−1924)

Toc­ca­ta fis-moll z op. 36

zaproszenie_tyl_v2

zaproszenie_front_v1