0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Konserwacja obrazu Matki Boskiej Łaskawej

Konserwacja obrazu Matki Boskiej Łaskawej

Wene­ro­wa­ny od wie­ków przez kra­ko­wian obraz Mat­ki Boskiej Łaska­wej został zdję­ty z pół­noc­nej fasa­dy kościo­ła Mariac­kie­go. Na swo­je miej­sce wró­ci w grud­niu br. po prze­pro­wa­dze­niu koniecz­nych prac kon­ser­wa­tor­skich. MB Łaska­wa chro­ni kra­ko­wian od nie­szczęść i cho­rób, a łaski opie­wa­ją zwłasz­cza od XVIII wie­ku Jej figu­ry i obra­zy ze strza­ła­mi — sym­bo­la­mi grze­chu i cho­rób. Pod naszym wize­run­kiem na co dzień świe­ci się lamp­ka, a kra­ko­wia­nie pozo­sta­wia­ją kwia­ty. Nasz obraz Mat­ki Bożej Łaska­wej został zdję­ty do kon­ser­wa­cji 18 czerw­ca br. po uzy­ska­niu odpo­wied­nich zgód. Na zewnętrz­nej ścia­nie obok wej­ścia do kruch­ty pół­noc­nej kościo­ła Mariac­kie­go w miej­sce obra­zu za kil­ka dni zosta­nie zamon­to­wa­na wier­na kopia. Jed­nak już odli­cza­my czas do powro­tu ory­gi­na­łu na swo­je pier­wot­ne miej­sce. Wier­nych i tury­stów pro­si­my o zro­zu­mie­nie koniecz­no­ści dzia­łań kon­ser­wa­tor­skich - mówi archi­pre­zbi­ter bazy­li­ki, ks. inf. Dariusz Raś.

Histo­ria obra­zu się­ga począt­ków XVIII wie­ku. W latach 1707–1709 w Kra­ko­wie pano­wa­ło „moro­we powie­trze”, pod­czas któ­re­go zmar­ło 19.270 osób. Biskup cheł­miń­ski, admi­ni­stra­tor biskup­stwa kra­kow­skie­go, zale­cił uro­czy­ste modli­twy przed obra­zem Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w koście­le Kar­me­li­tów na Pia­sku. Raj­ca kra­kow­ski Michał Behm opie­ku­ją­cy się cho­ry­mi, ze skła­dek i wła­snych pie­nię­dzy zbu­do­wał obszer­ny szpi­tal nad brze­giem Wisły, za mia­stem. W 1708 r. otrzy­mał od oo. Pija­rów wize­ru­nek Mat­ki Boskiej Łaska­wej. Po udzie­le­niu przez bisku­pa zezwo­le­nia na odpra­wia­nie modlitw i nabo­żeństw do MB Łaska­wej, pole­cił wyma­lo­wać Jej wize­ru­nek na zewnętrz­nej ścia­nie kościo­ła Mariac­kie­go, przy pół­noc­nym wej­ściu. Przed tym obra­zem, przy gło­sie trąb, wier­ni pro­si­li o oca­le­nie. Tego same­go roku (1708), w świę­to Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP, epi­de­mia skoń­czy­ła się. Obraz uzy­skał opi­nię cudow­ne­go i ota­cza­ny był coraz więk­szym kultem.

W 1876 r. na zle­ce­nie księ­dza Zyg­mun­ta Golia­na, obraz odno­wił malarz Woj­ciech Eliasz. Według rela­cji (praw­do­po­dob­nie same­go mala­rza) obraz był tak znisz­czo­ny, że nie nada­wał się do kon­ser­wa­cji, więc Eliasz wyko­nał nowy obraz, dokle­ja­jąc kawał­ki sta­re­go obra­zu zgod­nie z pole­ce­niem ks. Golia­na, celem nada­nia nowe­mu wize­run­ko­wi cudow­nych właściwości.

W 1923 r. obraz MB Łaska­wej ze ścia­ny zewnętrz­nej kościo­ła był ponow­nie odna­wia­ny przez Matyl­dę Male­niew­ską, któ­ra go obcię­ła, zdu­blo­wa­ła i prze­ma­lo­wa­ła, zacho­wu­jąc kom­po­zy­cję posta­ci Marii. Pra­ce pro­wa­dzo­ne w latach 1998–1990 przez Wie­sła­wę Ste­fań­ską ujaw­ni­ły nato­miast zacho­wa­ną, naj­star­szą war­stwę malar­ską, wyko­na­ną naj­praw­do­po­dob­niej oko­ło 1770 r. Ste­fań­ska usu­nę­ła póź­niej­sze prze­ma­lo­wa­nia, odsło­ni­ła i uzu­peł­ni­ła war­stwę, któ­ra była eks­po­no­wa­na aż do obec­nej konserwacji.

 

Obraz Mat­ki Boskiej Łaska­wej — stan przed konserwacją