0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Kościół Mariacki w Krakowie. 800 lat historii

Kościół Mariacki w Krakowie. 800 lat historii

W związ­ku z obcho­da­mi 800-lecia para­fii Mariac­kiej uka­za­ła się mono­gra­fia kościo­ła Mariac­kie­go w for­mie albu­mo­wej „Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii”. Ta pol­sko-angiel­ska publi­ka­cja przed­sta­wia zna­ne i nie­zna­ne fak­ty i cie­ka­wost­ki doty­czą­ce naszej bazy­li­ki napi­sa­ne przez kra­kow­skich histo­ry­ków prof. Mar­ka Wal­cza­ka oraz Krzysz­to­fa Czy­żew­skie­go i zilu­stro­wa­ne przez foto­gra­fie Paw­ła Gąsiora. 

W ręce czy­tel­ni­ków odda­je­my mono­gra­fię kościo­ła Mariac­kie­go w for­mie albu­mo­wej. Tek­stom zna­mie­ni­tych kra­kow­skich histo­ry­ków sztu­ki – Mar­ka Wal­cza­ka i Krzysz­to­fa Czy­żew­skie­go – opi­su­ją­cym zarów­no histo­rię tego miej­sca, jak i wybra­nych dzieł, towa­rzy­szą licz­ne foto­gra­fie Paw­ła Gąsio­ra oraz ilu­stra­cje archi­wal­ne gro­ma­dzo­ne w róż­nych insty­tu­cjach kul­tu­ry, w tym w mariac­kim archiwum.

Jak zazna­cza­ją auto­rzy tek­stu „album ma za zada­nie wpro­wa­dze­nie czy­tel­ni­ków w pro­ble­ma­ty­kę histo­rycz­no-arty­stycz­ną jed­ne­go z naj­waż­niej­szych kościo­łów w Pol­sce, a tak­że przy­bli­że­nie im naj­wspa­nial­szych dzieł sztu­ki i świa­dectw histo­rii nie tyl­ko powszech­nie dostęp­nych, ale też tych ukry­tych, do któ­rych dostęp mają nie­licz­ni, a któ­re publicz­nie pre­zen­to­wa­ne są nie­zwy­kle rzad­ko, naj­czę­ściej przy oka­zji wiel­kich uro­czy­sto­ści reli­gij­nych albo na wysta­wach muze­al­nych”. Histo­ry­cy na ponad 300 stro­nach posta­ra­li się wyko­rzy­stać naj­waż­niej­sze prze­ka­zy iko­no­gra­ficz­ne, w tym naj­star­sze foto­gra­fie przed­sta­wia­ją­ce kościół, co dało moż­li­wość wej­rze­nia w prze­szłość i przy­gląd­nię­cia się budow­li, któ­ra już nie ist­nie­je. Wyko­rzy­sta­no tak­że iko­no­gra­fię róż­nych uro­czy­sto­ści, chcąc przy­po­mnieć rolę świą­ty­ni Mariac­kiej w życiu miesz­kań­ców mia­sta i sze­rzej – Pol­ski. Waż­nym aspek­tem publi­ka­cji jest tak­że pró­ba przy­po­mnie­nia miej­sca kościo­ła Mariac­kie­go w pamię­ci zbiorowej.

Publi­ka­cję moż­na nabyć w zakry­stii bazy­li­ki Mariackiej.