0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Nagroda Europa Nostra dla parafii Mariackiej

Nagroda Europa Nostra dla parafii Mariackiej

7 wrze­śnia w bazy­li­ce Mariac­kiej odby­ła się uro­czy­stość z oka­zji wyróż­nie­nia para­fii Mariac­kiej Euro­pej­ską Nagro­dą Dzie­dzic­twa /​ Nagro­dą Euro­pa Nostra 2023 za kon­ser­wa­cję ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza. Pamiąt­ko­wą brą­zo­wą pla­kie­tę na ręce ks. infu­ła­ta Dariu­sza Rasia wrę­czy­ła Sekre­tarz Gene­ral­na Euro­pa Nostra Sne­ška Quaedvlieg-Mihailović. 

Jak pod­kre­ślił prof. Jacek Pur­chla — wice­pre­zy­dent Euro­pa Nostra „ołtarz mariac­ki — owoc poboż­no­ści, ale i ambi­cji patry­cja­tu zapew­nia Kra­ko­wo­wi szcze­gól­ne miej­sce w pod­ręcz­ni­kach sztu­ki. To tak­że sym­bol miej­sca, jakie Kra­ków zaj­mo­wał w cywi­li­za­cji euro­pej­skiej na sty­ku epok”. Odno­sząc się do przy­zna­nia para­fii nagro­dy zazna­czył, że jest to „owoc szcze­gól­nej tro­ski para­fii, SKOZK‑u, mia­sta, jego oby­wa­te­li oraz mistrzo­stwa naszych kon­ser­wa­to­rów. To nie przy­pa­dek, że kon­ser­wa­cja ołta­rza Wita Stwo­sza jest pierw­szym tak wyso­kim mię­dzy­na­ro­do­wym wyróż­nie­niem dla Kra­ko­wa w dzie­dzi­nie ochro­ny zabyt­ków. Pra­ce wyzwo­li­ły nie­zwy­kłą syner­gię pomię­dzy wspól­no­tą para­fial­ną, Spo­łecz­nym Komi­te­tem Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa, samo­rzą­dem i uru­cho­mi­ły nie­zwy­kły poten­cjał pro­fe­sjo­na­li­zmu mię­dzy­na­ro­do­we­go zespo­łu kon­ser­wa­to­rów pod kie­run­kiem prof. Jaro­sła­wa Ada­mo­wi­cza z kra­kow­skiej ASP”. Wice­pre­zy­dent Euro­pa Nostra pod­kre­ślił tak­że, że „poprzez tę nagro­dę dzie­li­my się z Euro­pą dobry­mi prak­ty­ka­mi zachę­ca­jąc innych, by szli śla­da­mi ks. inf. Dariu­sza Rasia, któ­ry może mieć wiel­kie powo­dy do satys­fak­cji. Sta­je się dziś bowiem praw­dzi­wym amba­sa­do­rem Kra­ko­wa i twa­rzą naszej wspól­nej tro­ski o nasze wspól­ne jestwo w Europie”.

Sne­ška Quaedvlieg-Miha­ilo­vić — Sekre­tarz Gene­ral­na Euro­pa Nostra zazna­czy­ła, że „zarów­no ołtarz jak i jego dro­bia­zgo­wa kon­ser­wa­cja sta­no­wią wspól­ne świa­dec­two opo­wie­ści o Euro­pie i jej histo­rii. Wit Stwosz, z nie­miec­ka Veit Stoss, uzna­ny mistrz norym­ber­ski przy­był do Kra­ko­wa, po to by stwo­rzyć arcy­dzie­ło w koń­cu XVI wie­ku. Sta­ło się ono jed­nym z naj­waż­niej­szych przy­kła­dów sztu­ki śre­dnio­wiecz­nej na naszym kon­ty­nen­cie”. Zwró­ci­ła rów­nież uwa­gę na fakt, iż przy kon­ser­wa­cji pra­co­wa­li zarów­no eks­per­ci z Pol­ski, z Euro­py i spo­za niej, po to, aby przy­wró­cić ołta­rzo­wi jego pięk­no. „Bada­nia i wymia­na myśli pozwo­li­ły by ten wyjąt­ko­wy pro­jekt dał nam wie­le nowych odkryć, co jesz­cze raz poka­zu­je jak waż­ne jest to, aby­śmy w całej Euro­pie mogli współ­pra­co­wać,  po to by lepiej chro­nić dzie­dzic­two, któ­re jest naszym wspól­nym dzie­dzic­twem” — stwier­dzi­ła Sekre­tarz Gene­ral­na. Na koniec zazna­czy­ła tak­że, że „to dzie­ło sztu­ki zaj­mu­je wyjąt­ko­we miej­sce w ser­cach i umy­słach wszyst­kich w Krakowie”.

Ks. infu­łat Dariusz Raś w sło­wach podzię­ko­wa­nia wymie­nił insty­tu­cje, któ­re przy­czy­ni­ły się do kon­ser­wa­cji ołta­rza oraz podzię­ko­wał ludziom zaan­ga­żo­wa­nym w dzie­ło, któ­rych „było wię­cej niż figur w naszym ołta­rzu”. Archi­pre­zbi­ter bazy­li­ki przy­wo­łał tak­że sło­wa prof. Andrze­ja Bed­nar­czy­ka — rek­to­ra kra­kow­skiej ASP z pre­zen­ta­cji ołta­rza 5 lute­go 2021, któ­ry wów­czas powie­dział: „Sztu­ka kon­ser­wa­tor­ska roz­pę­dzi­ła się do tak nie­bo­tycz­nych pręd­ko­ści, że mam wra­że­nie, że pędzi dużo szyb­ciej, niż sta­rze­ją się obiek­ty sztu­ki. A jeśli tak się rze­czy mają, to chy­ba mogę śmia­ło ogło­sić, że to arcy­dzie­ło Wita Stwo­sza wła­śnie osią­gnę­ło nie­śmier­tel­ność”. Para­fra­zu­jąc te sło­wa, ks. infu­łat stwier­dził, że „w tych murach kościel­nych euro­pej­ska sztu­ka gotyc­ka na nie­bo­tycz­nym pozio­mie roz­pę­dzi­ła się do takiej ska­li, że jest zachę­tą do zdo­by­wa­nia nie­śmier­tel­no­ści. Takie bowiem inspi­ra­cje oży­wia­ły ołta­rzo­wych fun­da­to­rów i twór­cę rzeź­biar­skie­go, mistrza nam mistrza­mi — Wita Stwo­sza”. Odno­sząc się do klu­cza w jakim powin­ni­śmy rozu­mieć Euro­pej­ską Nagro­dę Dzie­dzic­twa — Euro­pa Nostra 2023 archi­pre­zbi­ter bazy­li­ki Mariac­kiej powie­dział: „Po pierw­sze w klu­czu słusz­nej satys­fak­cji pol­skiej szko­ły kon­ser­wa­tor­skiej z uzy­ska­ne­go efek­tu badaw­cze­go i kon­ser­wa­tor­skie­go, po dru­gie w klu­czu zobo­wią­za­nia do jako­ści wszel­kich prze­pro­wa­dza­nych dzia­łań dzie­dzic­twa dla tego mia­sta i świa­ta w kon­tek­ście listy UNESCO, po trze­cie, jako zachę­tę w dro­dze do nieśmiertelności”.

Uro­czy­sto­ści towa­rzy­szy­ła cere­mo­nia otwar­cia ołta­rza oraz mariac­kie impre­sje orga­no­we wyko­na­ne przez Krzysz­to­fa Michałka.Fot. Paweł Mazur