0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Nawiedzenie Ikony Najświętszej Rodziny

Nawiedzenie Ikony Najświętszej Rodziny

NAWIEDZENIE IKONY NAJŚWIĘTSZEJ RODZINYBAZYLICE MARIACKIEJ

 

Powi­ta­nie: 11 czerw­ca 2022 – sobo­ta – godz. 18.00
Poże­gna­nie: 12 czerw­ca 2022 – nie­dzie­la – godz. 17.30

Czci­god­ne Zgro­ma­dze­nia Zakon­ne, Sio­stry i Ojcowie!
Wszyst­kie Gru­py i Wspól­no­ty dzia­ła­ją­ce przy Bazy­li­ce Mariackiej!
Dro­dzy Sio­stry i Bracia!

 W uro­czy­stość św. Józe­fa /​19 mar­ca 2021 r./ Papież Fran­ci­szek ogło­sił Rok Rodzi­ny „Amo­ris laeti­tia” zachę­ca­jąc do odno­wie­nia w kato­li­kach wdzięcz­no­ści za dar tej pod­sta­wo­wej komór­ki spo­łe­czeń­stwa i Kościo­ła jaką jest rodzi­na. To dzięk­czy­nie­nie jest rów­nież spo­sob­no­ścią do spoj­rze­nia na wyzwa­nia, jakie sto­ją przed współ­cze­sny­mi rodzinami. 

W archi­die­ce­zji kra­kow­skiej inau­gu­ra­cja Roku Rodzi­ny mia­ła miej­sce 25 mar­ca 2021 rok, w uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Zgod­nie z wolą nasze­go Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go jed­nym w wyraź­nych zna­ków prze­ży­wa­nia tego cza­su jest dzie­ło pere­gry­na­cji iko­ny Naj­święt­szej Rodzi­ny w para­fiach naszej archidiecezji. 

W naj­bliż­szym cza­sie iko­na Jezu­sa, Maryi i Józe­fa zawi­ta rów­nież do naszej para­fii. Powi­ta­nie iko­ny w naszej Bazy­li­ce będzie w sobo­tę 11 czerw­ca o godz. 18.00. Przez jeden dzień będzie­my gościć u sie­bie ducho­wo obec­ną Świę­tą Rodzi­nę z Nazaretu. 

Dla­te­go wszyst­kie Wspól­no­ty Para­fial­ne i Zakon­ne znaj­du­ją­ce się na tere­nie para­fii Mariac­kiej pra­gnie­my gorą­co zapro­sić do włą­cze­nia się w prze­ży­wa­nie tego waż­ne­go, modli­tew­ne­go wyda­rze­nia i zaan­ga­żo­wa­nia się w nie zgod­nie z przy­go­to­wa­nym planem. 

Niech dla wszyst­kich rodzin, jak zachę­ca nas nasz metro­po­li­ta „będzie to czas modli­twy, czu­wa­nia i zatro­ska­nia, aby wszyst­kie one były coraz bar­dziej Bogiem silne”. 

 

 Z wdzięcz­ną modli­twą i proś­bą o zrozumienie
ks. archi­pre­zbi­ter Dariusz Raś

 

Sobo­ta – 11 czerw­ca 2022:
18.00 – powi­ta­nie Ikony 
18.30 – Eucha­ry­stia pod prze­wod­nic­twem ks. archi­pre­zbi­te­ra Dariu­sza Rasia, przy śpie­wie Cap­pel­li Marialis
19.30 – 21.00 – Ado­ra­cja – pro­wa­dzo­na przez Wspól­no­tę Chry­stu­sa w Sta­rym Mie­ście z opra­wą muzycz­ną zespołu

Nie­dzie­la – 12 czerw­ca 2022:
6.00 – Eucharystia
7.00 – Eucharystia
8.00 – Eucha­ry­stia dla star­szych i chorych
9.00 – Eucha­ry­stia z udzia­łem Róż Różań­co­wych i Klu­bu Seniora
10.00 – Eucha­ry­stia z odno­wie­niem przy­się­gi mał­żeń­skiej, śpiew chó­ru „Hasło”
11.15 – Eucha­ry­stia w inten­cji zmar­łych i żyją­cych człon­ków naszych rodzin
12.00 – Eucha­ry­stia o odkry­cie powo­ła­nia dla młodzieży
13.00 – Eucha­ry­stia z odno­wie­niem przy­się­gi małżeńskiej
15.00 – Godzi­na Miłosierdzia
16.00 – Modli­twa Różań­co­wa i Nabo­żeń­stwo Czerw­co­we – śpiew Scho­la Mariacka
17.30 – Poże­gna­nie Iko­ny i prze­ka­za­nie jej do para­fii św. Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka – Kra­ków Dąbie