0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. Dziś prze­ży­wa­my Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Miło­sier­dzia. W kra­kow­skich Łagiew­ni­kach Uro­czy­sto­ści Odpu­sto­we. O godz. 15.oo, w Godzi­nie Miło­sier­dzia zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę przed Naj­święt­szym Sakramentem.

2. W naj­bliż­szy wto­rek wszyst­kich cho­rych zapra­sza­my na Mszę świę­tą z Sakra­men­tem Namasz­cze­nia Cho­rych. Przy­po­mi­na­my, że sakra­ment cho­rych moż­na przy­jąć wie­le razy. Powin­ni­śmy korzy­stać z nie­go zawsze, ile­kroć np. pogar­sza się nasz stan zdro­wia. Nie cho­dzi o to, by nad­uży­wać tego sakra­men­tu, lecz by kie­ro­wać się dobrem ducho­wym oso­by, któ­ra odczu­wa potrze­bę umoc­nie­nia w cier­pie­niu, cho­ro­bie czy sta­ro­ści. Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie z Miło­sier­dziem Bożym w tym Sakra­men­cie w nad­cho­dzą­cy wtorek
o godz. 11:00.

3. Zachę­ca­my do naby­cia mono­gra­fii kościo­ła Mariac­kie­go w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii, któ­ra uka­za­ła się w związ­ku z obcho­da­mi 800-lecia para­fii Mariac­kiej. Ta pol­sko-angiel­ska publi­ka­cja przed­sta­wia zna­ne i nie­zna­ne fak­ty i cie­ka­wost­ki doty­czą­ce naszej bazy­li­ki napi­sa­ne przez kra­kow­skich histo­ry­ków Mar­ka Wal­cza­ka oraz Krzysz­to­fa Czy­żew­skie­go i zilu­stro­wa­ne przez foto­gra­fie Paw­ła Gąsio­ra. Album moż­na nabyć w zakrystii.

grafika — Chrystus przed Kajfaszem, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior