0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niech świa­tło Chry­stu­sa Zmartwychwstałego
 roz­pro­szy mro­ki naszych serc i umysłów.
W tym szcze­gól­nym cza­sie, pra­gnie­my Wam wszystkim
zło­żyć w imie­niu Wspól­no­ty Mariackiej
naj­ser­decz­niej­sze życze­nia wielkanocne.
Ja jestem zmar­twych­wsta­niem i życiem!
Niech ta praw­da odna­wia nie­ustan­nie naszą wiarę
i wle­wa w ser­ca pokój pły­ną­cy z fak­tu, że z Chrystusem
zawsze będzie­my zwyciężać.

1. Jutro w Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny msze św. będą odpra­wia­ne wg porząd­ku nie­dziel­ne­go. Naszy­mi ofia­ra­mi wspie­ra­my w tym dniu Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Krakowie.

2. W pią­tek z racji uro­czy­ste­go cha­rak­te­ru okta­wy Zmar­twych­wsta­nia nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. 

3. W pią­tek 14.04 zapra­sza­my na mszę św. w inten­cji naszej Ojczy­zny o godz. 11.00.

4. Następ­na nie­dzie­la jest Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia Boże­go. W kra­kow­skich Łagiew­ni­kach w tym dniu Uro­czy­sto­ści Odpu­sto­we. 

grafika — Upadek pod krzyżem, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior