0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Odnawiane dzieła w pracowni konserwatorskiej

Odnawiane dzieła w pracowni konserwatorskiej

W naszej pra­cow­ni kon­ser­wa­tor­skiej pochy­la­my się nie tyl­ko nad obra­za­mi na pod­ło­żu drew­nia­nym, ale tak­że nad dzie­ła­mi na płót­nie, rzeź­ba­mi czy złot­nic­twem. Pra­cu­je­my nad obiek­ta­mi z bazy­li­ki, jak i spo­za niej: obec­nie pro­wa­dzi­my pra­ce przy dwóch dzie­łach pocho­dzą­cych z para­fii i dwóch spo­za niej.

Pierw­szym z mariac­kich dzieł, któ­re pod­da­wa­ne jest kon­ser­wa­cji jest wene­ro­wa­ny od wie­ków przez kra­ko­wian obraz Mat­ki Boskiej Łaska­wej, któ­ry został zdję­ty z pół­noc­nej fasa­dy kościo­ła. Pocho­dzi on z XVIII wie­ku, gdy w Kra­ko­wie pano­wa­ła zara­za. Kra­ko­wia­nie modli­li się przed nim wie­rząc, że zara­za nie wyj­dzie poza gra­ni­ce mia­sta. Co cie­ka­we, obraz ten był powo­dem do powsta­nia gro­bow­ca archi­pre­zbi­te­rów mariac­kich na Rako­wi­cach. Na gro­bow­cu tym znaj­du­je się rzeź­ba – podo­bi­zna Mat­ki Boskiej ze strza­ła­mi — mówi ks. inf. Dariusz Raś — archi­pre­zbi­ter kościo­ła Mariackiego.

W pra­cow­ni pra­cu­je­my tak­że nad por­tre­tem infu­ła­ta Mar­ci­na Loch­ma­na z Pra­ła­tów­ki. Okre­so­wej kon­tro­li sta­nu zacho­wa­nia pod­da­wa­ne są obec­nie rów­nież dwa obra­zy na drew­nie z koń­ca XVI w. z tzw. cyklu obra­zów Pra­ła­tów­ko­wych. Do nich dwa lata temu zało­żo­ne zosta­ły spe­cjal­ne wzmoc­nie­nia struk­tu­ry pod­obra­zi drewnianych.

Jeste­śmy otwar­ci na współ­pra­cę z inny­mi kościo­ła­mi i insty­tu­cja­mi. Od kil­ku mie­się­cy kom­plek­so­wej kon­ser­wa­cji pod­da­je­my m.in. por­tret bł. Micha­ła Gie­droy­cia z kościo­ła św. Mar­ka w Kra­ko­wie i obra­zy z kościo­ła pw. Św. Woj­cie­cha BM w Niedź­wie­dziu — infor­mu­je Kata­rzy­na Paku­ła-Major — kon­ser­wa­tor zbio­rów arty­stycz­nych. Z para­fii w Niedź­wie­dziu pocho­dzą dwa dwu­stron­nie malo­wa­ne, wcze­sno­re­ne­san­so­we obra­zy na drew­nie: „Pokłon Trzech Kró­li” (awers) i „Upa­dek pod krzy­żem” (rewers).

Pra­cow­nia kon­ser­wa­tor­ska zosta­ła odda­na do użyt­ku 6 maja 2019 roku. Jest ona wyni­kiem dłu­go­let­niej współ­pra­cy pomię­dzy para­fią Mariac­ką a pra­cow­ni­ka­mi kra­kow­skiej ASP, któ­ra roz­po­czę­ła się w maju 2012 roku, kie­dy ASP otrzy­ma­ła grant z Fun­da­cji Pau­la J. Getty’ego na kon­ser­wa­cję obra­zów Han­sa Süs­sa z Kulm­ba­chu. Pra­ca nad tymi dzie­ła­mi zosta­ła zwień­czo­na wysta­wą w Muzeum Narodowym.

Pra­cow­nia posia­da pro­fe­sjo­nal­ny sys­tem moni­to­ru­ją­cy warun­ki kli­ma­tycz­ne (szcze­gól­nie istot­ne dla obiek­tów na drew­nie), sys­tem wen­ty­la­cji, sta­no­wi­sko do wer­nik­so­wa­nia z odcią­ga­czem pyłów, sta­no­wi­sko do wsta­wie­nia drob­nych maszyn sto­lar­skich (piła taśmo­wa, strug elek­trycz­ny itp.), sta­no­wi­sko do pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych prze­bie­gu prac kon­ser­wa­tor­skich (komi­sje kon­ser­wa­tor­skie, poka­zy dla stu­den­tów i pro­fe­sjo­na­li­stów), a tak­że odpo­wied­ni sys­tem antywłamaniowy.

Zgło­sze­nia do badań i prac kon­ser­wa­tor­skich moż­na wysy­łać na archiwum@​mariacki.​com.