0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Ornat ze sceną Wniebowzięcia Matki Bożej

Ornat ze sceną Wniebowzięcia Matki Bożej

15 sierp­nia w uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, w para­fii Mariac­kiej obcho­dzo­ny jest odpust para­fial­ny. Sce­na Zaśnię­cia i Wnie­bo­wzię­cia NMP przed­sta­wio­na zosta­ła w wie­lu dzie­łach i na sza­tach litur­gicz­nych, m.in. w ołta­rzu dłu­ta Wita Stwo­sza oraz na orna­cie malo­wa­nym z 1895 roku. 

Ornat bia­ły z malo­wa­ną sce­ną Zaśnię­cia i Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Krakowie

Czas powsta­nia: 1895 r.

Miej­sce powsta­nia: Kra­ków

Autor: Tere­sa Obor­ska, Podług Ory­gi­na­łu Micha­ła Sta­cho­wi­cza z r. 1815

Tech­ni­ka: malar­stwo na jedwa­biu, ryps pół­je­dwab­ny moro­wa­ny, koron­ka klockowa

Mate­ria­ły: war­stwa malar­ska wyko­na­na w nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­nej tech­ni­ce, nici jedwab­ne, baweł­nia­ne, metalowe

Fun­da­cja: ks. inf. Józef Krzemieński

W zbio­rach kościo­ła Mariac­kie­go znaj­du­ją się kom­ple­ty tzw. gar­ni­tu­ry oraz poje­dyn­cze sza­ty litur­gicz­ne ozdo­bio­ne w nie­ty­po­wy spo­sób za pomo­cą tech­ni­ki malar­skiej. W skład tzw. gar­ni­tu­ru wcho­dzą kapa, ornat, dal­ma­ty­ki, stu­ły, welon kie­li­cho­wy, mani­pu­la­rze, pal­ki oraz bur­sy kie­li­cho­we. Jed­nym z takich kom­ple­tów jest bia­ły gar­ni­tur z malo­wa­ny­mi sce­na­mi uka­zu­ją­cy­mi życie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny ufun­do­wa­ny w roku 1895 przez ks. infu­ła­ta Józe­fa Krze­mień­skie­go. Ornat przy­na­le­żą­cy do tego kom­ple­tu posia­da z przo­du malo­wa­ną sce­nę Zaśnię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny, a z tyłu zdo­bi go rów­nież nama­lo­wa­ne bez­po­śred­nio na jedwa­biu przed­sta­wie­nie Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny. Według inskryp­cji znaj­du­ją­cej się na pod­szew­ce orna­tu sce­ny zosta­ły nama­lo­wa­ne na pod­sta­wie malo­wi­deł Micha­ła Sta­cho­wi­cza powsta­łych w 1815 r. Sce­ny figu­ral­ne oraz otok dekol­tu zosta­ły dodat­ko­wo ozdo­bio­ne bor­diu­rą utwo­rzo­ną z fili­gra­no­wej wici roślin­nej o wąskich, zie­lo­nych liściach z błę­kit­ny­mi i różo­wy­mi kwia­ta­mi oraz z wple­cio­ny­mi w nią kło­sa­mi zbóż.

Ornat ze sce­ną Wnie­bo­wzię­cia NMP, tył