0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Pierwsza płyta Cappelli Marialis

Pierwsza płyta Cappelli Marialis

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że uka­za­ła się pierw­sza pły­ta zespo­łu wokal­ne­go bazy­li­ki Mariac­kiej — Cap­pel­li Maria­lis. Zapra­sza­my ser­decz­nie na kon­cert 27 czerw­ca o godz. 19.30, któ­ry poprze­dzi Msza świę­ta o godz. 18.30. 

W pro­gra­mie pły­ty zna­la­zła się muzy­ka pol­ska Wacła­wa z Sza­mo­tuł, Miko­ła­ja Zie­leń­skie­go, Jac­ka Różyc­kie­go, Miko­ła­ja Gomół­ki, Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki, Wła­dy­sła­wa Żeleń­skie­go, Felik­sa Nowo­wiej­skie­go i Krzysz­to­fa Michał­ka. „Muzy­ka sakral­na zarów­no sprzed stu­le­ci, jak i ta współ­cze­sna, nie zna gra­nic kul­tu­ro­wych, języ­ko­wych. Dla­te­go mam nadzie­ję, że wybór utwo­rów Cap­pel­li Maria­lis będzie dla odbior­cy kon­ty­nen­tem doznań pięk­na i świa­dec­twem chrze­ści­jań­skiej wia­ry” — mówi ks. inf. Dariusz Raś — archi­pre­zbi­ter bazy­li­ki Mariackiej.

Cap­pel­la Maria­lis swo­ją dzia­łal­ność roz­po­czę­ła w 1. Nie­dzie­lę Adwen­tu 2017 roku. Moż­na ją usły­szeć w każ­dą sobo­tę o godz. 18.30 w koście­le Mariackim.