0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Recital organowy — Henryk Jan Botor

Recital organowy — Henryk Jan Botor

W sobo­tę, 4 czerw­ca, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Hen­ry­ka Jana Boto­ra w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Organowych. 

W pro­gra­mie:
Oli­vier Mes­sia­en (1908−1992)  —  Appa­ri­tion de l’E­gli­se éternelle
Johann Seba­stian Bach (1685−1750) —  Fan­ta­ise G‑dur BWV 572 Pre­lu­dium cho­ra­ło­we „Alle­in Gott in der höh sei Ehr” BWV 662
H.J. Botor (1960) — Alle­lu­ja — orga­no­wa para­fra­za wła­snej kom­po­zy­cji na chór i orkie­strę sym­fo­nicz­ną z 2005 roku
Michał Botor (1997) — Can­ti­cum Gra­tio (2017)
H.J. Botor — Con­cer­to Ita­lia­no (impro­wi­za­cja), Czę­ści:  Alle­gro, Lar­go, Allegro
Edward Elgar (1857−1934) Nim­rod z Waria­cji „Enig­ma” op. 36
H.J. Botor — Dia­lo­gue sur les Grand Jeux z „Suite Fran­ca­ise” (2002) Suita dedy­ko­wa­na Prof. Julia­no­wi Gembalskiemu
Impro­wi­za­cja na zada­ny temat od publiczności

Hen­ryk Jan Botor - kom­po­zy­tor, orga­ni­sta. Naukę gry na for­te­pia­nie pobie­rał naj­pierw pry­wat­nie pod kie­run­kiem Ewy Szy­mi­czek-Tuszyń­skiej, póź­niej w szko­łach muzycz­nych w Tychach i Biel­sku-Bia­łej pod kie­run­kiem Bar­ba­ry Bock, Alek­san­dry Dęb­nic­kiej oraz Marii Świerczek-Niedziela.
Ukoń­czył Aka­de­mię Muzycz­ną w Kra­ko­wie z nastę­pu­ją­cy­mi dyplo­ma­mi: Wycho­wa­nia Muzycz­ne­go (1984), kom­po­zy­cji w kla­sie prof. Mar­ka Sta­chow­skie­go (1989) oraz orga­nów w kla­sie prof. Miro­sła­wy Seme­niuk-Pod­ra­zy ( z wyróż­nie­niem, 1989). W 1988 r. pobie­rał naukę impro­wi­za­cji u Jana Jon­ge­pie­ra w Holan­dii oraz w Let­niej Aka­de­mii Orga­no­wej w Haar­lem  pod kie­run­kiem Han­sa Hasel­böc­ka i Ander­sa Bondemana.
W 1997 roku zdo­był I nagro­dę na kon­kur­sie kom­po­zy­tor­skim „Vox Basi­li­cae Cali­sien­sis” w Kali­szu za utwór na chór a capel­la. Rów­nież w 2002 roku zdo­był I nagro­dę na Kon­kur­sie Kom­po­zy­tor­skim w Miko­ło­wie za Kon­cert na orga­ny, orkiestrę smycz­kową, dwie trąbki i per­kusję. W 2004 roku zdo­był III nagro­dę na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Kom­po­zy­tor­skim „Muzy­ka Ogro­do­wa” w Krakowie.
W swym dorob­ku kom­po­zy­tor­skim posia­da utwo­ry sym­fo­nicz­ne, kame­ral­ne, for­te­pia­no­we, orga­no­we, chó­ral­ne oraz pie­śni, w tym pie­śni litur­gicz­ne wyko­ny­wa­ne w Rzy­mie z oka­zji uro­dzin i 25-lecia pon­ty­fi­ka­tu Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II przez Naro­do­wą Orkie­strę Sym­fo­nicz­ną Pol­skie­go Radia z Kato­wic i Chór Pol­skie­go Radia z Kra­ko­wa. Kom­po­no­wał muzy­kę litur­gicz­ną oraz opra­co­wy­wał pie­śni na chór i orkie­strę sym­fo­nicz­ną na Ingres Arcy­bi­sku­pi Kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza oraz na wizy­tę Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI w Pol­sce w 2006 roku (Msza Świę­ta na Bło­niach w Kra­ko­wie). W 2016 roku napi­sał MISSA JOANNIS PAULI SECUNDI na chór i orkie­strę sym­fo­nicz­ną na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w Krakowie.
Dedy­ko­wał swo­je utwo­ry takim oso­bom, jak: św. Jan Paweł II, Ojciec Świę­ty Bene­dykt XVI, Ks. Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz, aktor i reży­ser Mel Gib­son, Krzysz­tof Pen­de­rec­ki, Jan Jon­ge­pier, Kaja Dan­czow­ska, Anna Górec­ka, Julian Gem­bal­ski i in.
Utwo­ry jego były wyko­ny­wa­ne na róż­nych festi­wa­lach, min.: Festi­wa­lu Pra­wy­ko­nań oraz Ślą­skich Dniach Muzy­ki Współ­cze­snej w Kato­wi­cach, Dniach Muzy­ki Kom­po­zy­to­rów Kra­kow­skich w Kra­ko­wie, Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Muzy­ki PAX ET BONUM PER MUSICAM, jak rów­nież w tak pre­sti­żo­wych miej­scach, jak kate­dra Notre-Dame w Paryżu.
Jego pieśń-hymn Mise­ri­cor­dias Domi­ni napi­sa­ny na zamó­wie­nie Mię­dzy­na­ro­do­wej Fede­ra­cji XXXIV Kon­gre­su PUERI CANTORES zdo­był wiel­ką popu­lar­ność i jest śpie­wa­ny przez chó­ry w Euro­pie, Ame­ry­ce, Afry­ce i Azji. Podob­nie pieśń Deus Cari­tas est napi­sa­na na zamó­wie­nie tej­że federacji.
Szcze­gól­nie inte­re­su­je go orkie­stra sym­fo­nicz­na z jej nie­wy­ko­rzy­sta­ną jesz­cze kolo­ry­sty­ką przy kon­wen­cjo­nal­nym uży­ciu instru­men­tów. Jego zain­te­re­so­wa­nia obej­mu­ją rów­nież muzy­kę fil­mo­wą. Wyko­rzy­sta­no jego muzy­kę w fil­mach doku­men­tal­nych Jerze­go Rida­na pt. Imię moje Kin­gaPiel­grzy­mi oraz Moje mia­sto. Ponad­to w 2010 r napi­sał muzy­kę do fil­mu doku­men­tal­ne­go o Słu­dze Bożym Jerzym Cie­siel­skim pt. Kon­struk­cja nośna  rzecz o Jerzym Cie­siel­skim w reży­se­rii Iza­be­li Dro­bo­to­wicz-Orkisz. W 2010 roku uzy­skał tytuł dok­to­ra w Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie. Tema­tem pra­cy dok­tor­skiej był jego wła­sny utwór Kon­cert For­te­pia­no­wy Pieśni wód, któ­ry w tym­że roku pra­wy­ko­nał jako soli­sta wraz z Orkie­strą Sym­fo­nicz­ną Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie pod dyrek­cją Paw­ła Przy­toc­kie­go. W 2014 roku z oka­zji kano­ni­za­cji Jana Paw­ła II dwie kom­po­zy­cje chó­ral­ne Boto­ra zna­la­zły się na pły­cie pt. PRÓG NADZIEIHOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II wyko­ny­wa­ne przez Chór Pol­skie­go Radia. Jego kon­cert na skrzyp­ce i orkie­strę sym­fo­nicz­ną dedy­ko­wa­ny został legen­dar­nej pol­skiej skrzy­pacz­ce Kaji Dan­czow­skiej. W 2014 roku został uho­no­ro­wa­ny nagro­dą Pre­zy­den­ta Mia­sta Tychy w Dzie­dzi­nie Kul­tu­ry. W 2016 roku został lau­re­atem XLIII Edy­cji Ślą­skiej Nagro­dy im. Juliu­sza Ligo­nia oraz otrzy­mał brą­zo­wy Medal Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej. Nato­miast w 2017 r został odzna­czo­ny Srebr­nym Krzy­żem Zasłu­gi oraz zło­tą odzna­ką hono­ro­wą za Zasłu­gi Dla Woje­wódz­twa Ślą­skie­go. Jest adiunk­tem w Aka­de­mii Muzycz­nej w Krakowie.
Kon­cer­to­wał w Pol­sce, Holan­dii, Niem­czech i Mek­sy­ku, wyko­nu­jąc rów­nież wła­sne kom­po­zy­cje i improwizacje.
Wśród jego reci­ta­li zna­la­zły się rów­nież kon­cer­ty zło­żo­ne z samych impro­wi­za­cji na zada­ne tema­ty. Brał tak­że udział w nagra­niach pły­to­wych swo­ich kom­po­zy­cji i improwizacji.