0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Episkopatu Polski ws. obchodów 104. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy

Komunikat Rzecznika Episkopatu Polski ws. obchodów 104. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy

W łącz­no­ści z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem i całym Kościo­łem kato­lic­kim, dnia 14 stycz­nia, w dru­gą nie­dzie­lę po uro­czy­sto­ści Obja­wie­nia Pań­skie­go, będzie­my obcho­dzi­li 104. Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodźcy.

Przy­po­mi­na­my, że w Msza­le Rzym­skim prze­wi­dzia­na jest moż­li­wość uży­cia for­mu­la­rza „Mszy za uchodź­ców i wygnań­ców” (Mszał Rzym­ski, s. 161’’-162’’) „na pole­ce­nie lub za zgo­dą bisku­pa die­ce­zjal­ne­go” (zob. Ogól­ne Wpro­wa­dze­nie do Msza­łu Rzym­skie­go, nr 373–374).

Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy jest dobrą oka­zją, aby sko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści, na co zgo­dę wyra­zi­li wszy­scy bisku­pi die­ce­zjal­ni w Polsce.

Pamię­taj­my w modli­twie o Pola­kach na emi­gra­cji. Otocz­my modli­twą tak­że tych, któ­rzy przy­by­li do nasze­go kra­ju zza wschod­niej gra­ni­cy oraz migran­tów i uchodź­ców na całym świe­cie, szcze­gól­nie ofia­ry kon­flik­tów zbroj­nych na Bli­skim Wschodzie.

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik
Rzecz­nik Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski

War­sza­wa, dnia 8 stycz­nia 2018 r.

* * *

14 stycz­nia 2018 roku, w nie­dzie­lę, obcho­dzo­ny jest Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. To dobra oka­zja, żeby w naszych para­fiach, wspól­no­tach i kościo­łach pomo­dlić się za tych, któ­rzy z róż­nych powo­dów szu­ka­ją miej­sca do życia w poko­ju i bezpieczeństwie