0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Schola Mariacka w Brukseli

Schola Mariacka w Brukseli

W dniach 25 – 28 czerw­ca, na zapro­sze­nie Pol­skiej Wspól­no­ty Kato­lic­kiej w Bruk­se­li gości­ła nasza Scho­la Mariacka. 

Arty­kuł opu­bli­ko­wa­ny na stro­nie Misjo­na­rek Chry­stu­sa Kró­la dla Polo­nii Zagranicznej:

W dniach 25 – 28 czerw­ca, na zapro­sze­nie Pol­skiej Wspól­no­ty Kato­lic­kiej w Bruk­se­li gości­li­śmy w naszych pro­gach nie­sa­mo­wi­tych gości – pięt­na­sto­oso­bo­wą Scho­lę Kościo­ła Mariac­kie­go z Kra­ko­wa, któ­rej dyry­gen­tem jest Mar­cin Wasi­lew­ski – Kruk.

Cen­tral­nym wyda­rze­niem poby­tu Zespo­łu było towa­rzy­sze­nie i ani­ma­cja muzycz­na Uro­czy­sto­ści Bierz­mo­wa­nia 150 mło­dych ludzi z naszej Wspól­no­ty w Bruk­se­li. Mszy św. prze­wod­ni­czył Ks. Eric Van­cra­ey­nest, dele­gat miej­sco­we­go Bisku­pa dla Dusz­pa­sterstw Obco­ję­zycz­nych oraz Ks. Damian Kopyt­to OMI Koor­dy­na­tor Dusz­pa­ster­stwa Pol­skie­go w Kró­le­stwie Belgii.

W kolej­nych dniach Nasi Goście włą­czy­li się rów­nież w nie­dziel­ną cele­bra­cję Mszy Św. oraz prze­pro­wa­dzi­li warsz­ta­ty dla osób śpie­wa­ją­cych w naszym duszpasterstwie.

Był czas na wspól­ną modli­twę, spo­tka­nie przy posił­kach oraz zwie­dza­nie oko­licz­nych miej­sco­wo­ści (Bru­gia, Leu­ven) a tak­że krót­ki pobyt nad bel­gij­skim morzem.

Orga­ni­za­cja poby­tu Scho­li Mariac­kiej w Bruk­se­li była moż­li­wa rów­nież dzię­ki gościn­no­ści miej­sco­wej Polonii.

Wszyst­kim dzię­ku­je­my za radość nie­co­dzien­ne­go spo­tka­nia i prze­ży­wa­nia litur­gii przy śpie­wie, jed­no­czą­cym ser­ca i umy­sły wiernych!