0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Spotkania na Górze 2: Szkoła budowania relacji

Data

25 października 2018

Godzina

19.15-21.15

Miejsce

Sala katechetyczna, pl. Mariacki 5, Kraków

Organizatorzy

Sala na Górze

bazylika Mariacka

Spotkania na Górze 2: Szkoła budowania relacji

Ubiegłoroczne doświadczenie Spotkań na Górze było niezwykle owocne, dlatego ten rok akademicki chcemy rozpocząć w bazylice Mariackiej równie intensywnie: od 4‑tygodniowych rekolekcji w mieście. Tematem naszych rozważań i modlitwy będzie kobiecość i męskość, a także umiejętność budowania relacji. Zapraszamy wszystkich młodych dorosłych.

Pod­czas 4‑tygodniowych reko­lek­cji chce­my „wejść na górę”: zbli­żyć się do Boga i ludzi. Spo­tka­nia na Górze to reko­lek­cje nie­zwy­kłe. Nie wyjeż­dża­my z mia­sta, nie zamy­ka­my w koście­le, nie odci­na­my się od naszych domów, obo­wiąz­ków i roz­ry­wek i zwią­za­nych z nimi ruty­ny, pro­ble­mów czy pokus. Chce­my by Pan prze­mie­niał nasze ser­ca w codzien­no­ści. Przez SPOTKANIESŁOWOCISZĘ.

SŁOWO – pod­czas indy­wi­du­al­nej modli­twy będzie­my roz­wa­żać frag­men­ty Pisma Świę­te­go; pomo­cą będą nam prak­ty­ka medy­ta­cji chrze­ści­jań­skiej oraz krót­kie wykła­dy biblij­ne pro­wa­dzo­ne przez naszych kapłanów.
CISZA – będzie­my two­rzyć miej­sca i czas na wyci­sze­nie; od niej roz­pocz­nie­my każ­dą modlitwę.
SPOTKANIE – pod­czas coty­go­dnio­wych czwart­ko­wych spo­tkań w małych gru­pach będzie­my dzie­lić się owo­ca­mi i dyle­ma­ta­mi naszych codzien­nych „spo­tkań na górze”.

FAQ — Poznaj odpo­wie­dzi na naj­czę­ściej zada­wa­ne pytania.

Zapi­sy na reko­lek­cje zamknię­te. Zapra­sza­my do śle­dze­nia wyda­rzeń i spo­tkań Sali na Górze na www​.mariac​ki​.com oraz na Face­bo­oku wspól­no­ty: face​bo​ok​.com/​S​a​l​a​n​a​g​o​rzeKrk