0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Spotkanie ekspertów

Spotkanie ekspertów

W dniach 24–25 wrze­śnia 2019 odby­ło się  spo­tka­nie mię­dzy­na­ro­do­wych eks­per­tów uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie badaw­czo-kon­ser­wa­tor­skim ołta­rza Wita Stwo­sza w latach 2015–2021.

Jak co roku pod­czas spo­tka­nia eks­per­ci wraz z zespo­łem kon­ser­wa­to­rów uczest­ni­czy­li w pane­lach dys­ku­syj­nych doty­czą­cych wyni­ku badań i postę­pu prac przy Wiel­kim Ołta­rzu kościo­ła Mariac­kie­go. Eks­per­ci z Euro­py,  pra­cu­ją na co dzień na uni­wer­sy­te­tach i pla­ców­kach w Glas­gow, Flo­ren­cji, Mona­chium, Frank­fur­cie oraz Bruk­se­li. Tym razem ich dwu­dnio­wy pobyt zakoń­czy­ła wizy­ta w kate­drze na Wawe­lu przy sar­ko­fa­gu kró­la Kazi­mie­rza Jagiel­loń­czy­ka dłu­ta mistrza Wita Stwosza.