0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Dziękujemy

Dziękujemy

Pierw­szy Świa­to­wy Dzień Ubo­gich był dla Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej dużym darem spo­tka­nia i bli­sko­ści z „bra­tem nasze­go Boga” — czło­wie­kiem bez­dom­nym, uza­leż­nio­nym, wyklu­czo­nym. W trak­cie tego tygo­dnia wie­le osób w obli­czu ubo­gie­go zoba­czy­ło Obli­cze Chry­stu­sa. Zro­dzi­ła się rów­nież mię­dzy nami bra­ter­ska wspól­no­ta, któ­ra nie mogła­by powstać, gdy­by nie obec­ność i hoj­na pomoc wie­lu ludzi.

Papież Fran­ci­szek w Orę­dziu na 1. Świa­to­wy Dzień Ubo­gich napi­sał: „Bło­go­sła­wio­ne ręce, któ­re się otwie­ra­ją, nie pro­sząc nic w zamian, bez jeśli, bez ale i bez być może. To są ręce, któ­re spra­wia­ją, że na bra­ci spły­wa Boże bło­go­sła­wień­stwo”. Z całe­go ser­ca pra­gnie­my podzię­ko­wać za wszyst­kie otwar­te dło­nie pod­czas orga­ni­za­cji Świa­to­we­go Dnia Ubogich.

Podzię­ko­wa­nia skła­da­my Księ­dzu Arcy­bi­sku­po­wi Mar­ko­wi Jędra­szew­skie­mu, Metro­po­li­cie Kra­kow­skie­mu za modli­twę, wszel­kie wspar­cie, sło­wo skie­ro­wa­ne w liście do wier­nych Archi­die­ce­zji, prze­wod­ni­cze­nie i wygło­szo­ne sło­wo pod­czas mszy świę­tej roz­po­czy­na­ją­cej reko­lek­cje „Ubo­gi niech do mnie przyj­dzie”, obec­ność w Namio­cie Spo­tkań. Dzię­ku­je­my Arcy­bi­sku­po­wi Grze­go­rzo­wi Rysio­wi za zaini­cjo­wa­nie obcho­dów Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej oraz wspar­cie modli­tew­ne. Za obec­ność w Namio­cie Spo­tkań, modli­twę, roz­mo­wę i posłu­gę w kon­fe­sjo­na­le swo­ją wdzięcz­ność wyra­ża­my rów­nież Kar­dy­na­ło­wi Sta­ni­sła­wo­wi Dzi­wi­szo­wi ora­zBi­sku­po­wi Jano­wi Szkodoniowi.

Dzię­ku­je­my wolon­ta­riu­szom za wie­lo­go­dzin­ną pra­cę w Punk­cie Infor­ma­cyj­nym, bufe­cie oraz w peł­nie­niu roli Gospo­da­rza Namio­tu Spo­tkań. W cza­sie tygo­dnia obcho­dów ŚDU, w pomoc włą­czy­ło się 145 wolon­ta­riu­szy. Tak­że wie­le wspól­not, orga­ni­za­cji, insty­tu­cji, fun­da­cji wło­ży­ło wie­le pra­cy i zaan­ga­żo­wa­nia w orga­ni­za­cję poszcze­gól­nych wyda­rzeń, by mogły one dać oso­bom w kry­zy­sie to, co będzie pomoc­ne w ich sytu­acji — warsz­ta­ty, prak­tycz­ne pora­dy, pomoc medycz­ną, meta­mor­fo­zy, reko­lek­cje, wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne oraz czas na spo­tka­nia i szcze­re roz­mo­wy: Alpha Pol­ska, Arcy­brac­two Miło­sier­dzia, Arka, Cari­tas, Dzie­ło Pomo­cy św. Ojca Pio, Ewan­ge­li­za­cja na Bar­ce, Fry­zje­rzy i Kosme­tycz­ki bio­rą­cy udział w meta­mor­fo­zach, Fun­da­cja „Po pierw­sze CZŁOWIEK”, Fun­da­cja Przy­stań, Kra­kow­ska Gru­pa Amnis, Medycz­na, wspól­no­ta namAR­KA, Męż­czyź­ni św. Józe­fa, MOPS, wspól­no­ta Sant’Egidio, Towa­rzy­stwo Pomo­cy im. Bra­ta Alber­ta, Wydział Dusz­pa­ster­stwa Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Wydział Kate­che­tycz­ny Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, „Zupa na Plan­tach”, ŻyWa Pra­cow­nia, zgro­ma­dze­nia zakon­ne — sio­stry, bra­cia oraz duchowni.

Jeste­śmy wdzięcz­ni wszyst­kim wspól­no­tom i oso­bom, któ­re włą­czy­ły się w nie­ustan­ną modli­twę w cza­sie „Jery­cha” w koście­le św. Bar­ba­ry, wsta­wien­ni­kom i spo­wied­ni­kom posłu­gu­ją­cym w Namio­cie Spo­tkań, księ­dzu Miro­sła­wo­wi Toszy i Wspól­no­cie Betle­jem za pro­wa­dze­nie reko­lek­cji „Ubo­gi niech do mnie przyjdzie”.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim ofia­ro­daw­com, spon­so­rom, dar­czyń­com, któ­rzy wspar­li finan­so­wo orga­ni­za­cję Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Z fun­du­szy prze­zna­czo­nych na orga­ni­za­cję ŚDU zosta­ło nie­co środ­ków, któ­re zosta­ną prze­zna­czo­ne na szczyt­ny cel zwią­za­ny z dzia­łal­no­ścią na rzecz ubo­gich, m.in. na dodruk prze­wod­ni­ków „Gdzie zjeść, spać, umyć się” — prak­tycz­nej ksią­żecz­ki zawie­ra­ją­cej spis miejsc w Kra­ko­wie, w któ­rych na co dzień udzie­la­na jest pomoc ubogim.

Podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my tak­że do patro­nów medial­nych: Mariac​ki​.com, Deon​.pl, Gość Nie­dziel­ny, Tygo­dnik Kato­lic­ki Nie­dzie­la, KAI, domi​ni​ka​nie​.pl, TVP 3 Kra­ków, Radio Plus Kra­ków, Pal­lo­ti FM oraz wszyst­kim mediom, dzię­ki któ­rym o obcho­dach Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich i koniecz­no­ści pomo­cy ubo­gim, mogło dowie­dzieć się jak naj­wię­cej osób.

Świa­dec­twa uczest­ni­ków tych Dni potwier­dza­ją, że wie­lu z nich odzy­ska­ło wia­rę w bez­in­te­re­sow­ną pomoc dru­gie­go czło­wie­ka i na nowo mogło zasta­no­wić się nad isto­tą wła­sne­go lub czy­je­goś ubó­stwa. Pra­gnie­my ser­decz­nie podzię­ko­wać za każ­dy rodzaj wspar­cia pod­czas Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich. Jeste­śmy wdzięcz­ni za oso­bi­ste świa­dec­two i tak szyb­ką odpo­wiedź na apel Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka „Pomóż­cie napra­wić ich życie!”

Ks. Infu­łat dr Dariusz Raś
wraz z Zespo­łem Orga­ni­za­cyj­nym ŚDU