0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty, Wydarzenia

Świąteczny koncert i wystawa

Świąteczny koncert i wystawa

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert kolęd i pasto­ra­łek „Arty­ści kra­kow­scy do szop­ki razem” 29 grud­nia 2018 roku o godz. 19.30 w bazy­li­ce Mariac­kiej, jak rów­nież od 27 grud­nia do 6 stycz­nia 2019 na wysta­wę orga­ni­zo­wa­ną przez Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło”. 

Pod­czas kon­cer­tu wystą­pi chór męski bazy­li­ki Mariac­kiej „Hasło” pod batu­tą Tere­sy Maj­ki-Paca­nek oraz Lidia Jazgar z zespo­łem Gali­cja. Poezję bożo­na­ro­dze­nio­wą czy­tał będzie Jakub Kosiniak.

Dwa dni wcze­śniej – 27 grud­nia o godz. 12.00 odbę­dzie się wer­ni­saż wysta­wy pro­jek­tów witra­ży Tade­usza Bor­kow­skie­go, rzeź­by cera­micz­nej Igi Bor­kow­skiej i foto­gra­fii Krzysz­to­fa Fiebera.

Tade­usz Bor­kow­ski two­rzy poli­chro­mię i witra­że w całej Pol­sce. Pro­jek­ty, któ­re już zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne chce­my poka­zać szer­szej publicz­no­ści. Jego cór­ka nato­miast zaj­mu­je się m.in. cera­mi­ką użyt­ko­wą i rzeź­bą cera­micz­ną. Jej dzie­ła rów­nież zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne – mówi pomy­sło­daw­ca i koor­dy­na­tor wyda­rze­nia, pre­zes „Hasła” Tomasz Fieber.

Wysta­wę będzie moż­na oglą­dać do 6 stycz­nia 2019 roku w godz. 12.00−16.00 w piw­ni­cy „Jor­da­nów­ka” na pla­cu Mariac­kim 2.

Dodat­ko­wo, wysta­wio­ne zosta­ną tak­że arte­fak­ty z bazy­li­ki Mariac­kiej – ele­men­ty, któ­re kie­dyś zosta­ły zde­mon­to­wa­ne z kościo­ła, a ich miej­sce zaję­ły nowe. One już na sta­łe ozdo­bią „Jor­da­nów­kę”.

Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło” im. dra Hen­ry­ka Jor­da­na  zało­żo­ne zosta­ło w 1889 roku. Posia­da sze­ro­ki reper­tu­ar i wyko­nu­je utwo­ry kom­po­zy­to­rów takich jak: G.P. Pale­stri­na, J. Brahms, F. Nowo­wiej­ski czy W. Luto­sław­ski. Zespół poszczy­cić się może licz­ny­mi nagro­da­mi i wyróż­nie­nia­mi. Wystę­puje na wie­lu festi­wa­lach i kon­cer­tuje na całym świecie.