0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego

1. Dziś koń­czy się litur­gicz­ny okres Naro­dze­nia Pań­skie­go. Od jutra roz­po­czy­na się okres zwykły.

2. Trwa w para­fii Mariac­kiej dusz­pa­ster­ska wizy­ta kolę­do­wa. Plan kolę­dy jest umiesz­cza­ny suk­ce­syw­nie w gablot­kach przy bazy­li­ce oraz na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

3. Zachę­ca­my do naby­wa­nia w zakry­stii naj­now­szej publi­ka­cji poświę­co­nej Bazy­li­ce Mariac­kiej Pana Lesz­ka Maza­na pt. „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…”, kalen­da­rza ścien­ne­go z wido­kiem na Wiel­ki Ołtarz oraz cegie­łek wspie­ra­ją­cych reno­wa­cję Wiel­kie­go Ołtarza.

4. Infor­mu­je­my, iż z uwa­gi na wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie naszym Kon­kur­sem Szo­pek na Twit­te­rze ogła­sza­my roz­po­czę­cie II edy­cji Kon­kur­su, któ­ra zakoń­czy się 2 lute­go w świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go. Do wygra­nia cen­ne nagro­dy zwią­za­ne z bazy­li­ką Mariac­ką. Zachę­ca­my wszyst­kich do udzia­łu w konkursie.