0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego

1. Tego­rocz­na wizy­ta dusz­pa­ster­ska – kolę­da, ze wzglę­du na trwa­ją­cy czas pan­de­mii i ogra­ni­czeń z nią zwią­za­nych będzie podob­nie jak w minio­nym roku na zapro­sze­nie naszych para­fian. Pra­gnie­nie spo­tka­nia z kapła­nem w cza­sie kolę­dy moż­na zgło­sić w zakry­stii, lub kon­tak­tu­jąc się z kan­ce­la­rią bazy­li­ki Mariac­kiej dro­gą mailową.

2. Chór męski „Hasło” dzia­ła­ją­cy przy naszej bazy­li­ce zapra­sza w naj­bliż­szą sobo­tę – 15 stycz­nia o godz. 19.15 na kon­cert kolęd i pasto­ra­łek. Zapra­sza­my rów­nież wszyst­kie nowe oso­by, któ­re chcia­ły­by włą­czyć się w dzia­łal­ność chó­ru. Nie jest wyma­ga­ne wykształ­ce­nie muzycz­ne, ale chęć doświad­cze­nia nie­po­wta­rzal­nej przy­go­dy z muzy­ką. Bliż­sze infor­ma­cje na pla­ka­tach, oraz przy oka­zji prób, któ­re odby­wa­ją się w ponie­dział­ki i czwart­ki od godz. 17.oo do 19.oo w sali para­fial­nej przy Pla­cu Mariac­kim 7.

3. W przy­szłą nie­dzie­lę — 16 stycz­nia po Mszy świę­tej o godzi­nie 18.30 ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert kolęd w wyko­na­niu naszej Scho­li Mariac­kiej. Pod­czas kon­cer­tu zbie­ra­ne będą dat­ki na ope­ra­cję ser­ca w USA sze­ścio­mie­sięcz­nej Emil­ki Wilk.