0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Trzej święci Janowie po konserwacji

Trzej święci Janowie po konserwacji

W skarb­cu bazy­li­ki Mariac­kiej znaj­du­je się póź­no­go­tyc­ki obraz „Trzej świę­ci Jano­wie”. W ramach pra­cy magi­ster­skiej na kra­kow­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych Ewa Pacio­ra prze­pro­wa­dzi­ła grun­tow­ne pra­ce badaw­czo-kon­ser­wa­tor­skie nad dzie­łem. Dzia­ła­nia te pro­wa­dzi­ła w pra­cow­ni kon­ser­wa­tor­skiej bazy­li­ki Mariac­kiej, pod kie­run­kiem dr Alek­san­dry Holi. 

Obraz „Trzej świę­ci Jano­wie” to obraz szta­lu­go­wy na pod­obra­ziu drew­nia­nym o wymia­rach 91,2 cm x 102,4 cm (bez uwzględ­nie­nia ramy). Pocho­dzi z począt­ku XVI wie­ku. Autor obra­zu nie jest zna­ny. Jed­nak­że jak zazna­cza Ewa Pacio­ra, bazu­jąc na ana­li­zie sty­li­stycz­nej i porów­na­niu cech cha­rak­te­ry­stycz­nych kom­po­zy­cji „Trzech świę­tych Janów” oraz „Zwia­sto­wa­nia z Jodłow­ni­ka” wysnu­to tezę o domnie­ma­nym autor­stwie Mistrza Zwia­sto­wa­nia z Jodłow­ni­ka. „Gru­pa dzieł przy­pi­sa­nych Mistrzo­wi nosi cha­rak­te­ry­stycz­ne cechy jego warsz­ta­tu. Świe­tli­ste kar­na­cje, poły­sku­ją­ce wło­sy czy rzeź­biar­skie kształ­to­wa­nie form za pomo­cą świa­tła były typo­we dla jego malar­stwa, podob­nie jak pla­stycz­ne uję­cie dra­pe­rii, gęsto zała­mu­ją­cej się i falu­ją­cej” – stwier­dza dyplomantka.

Dzie­ło repre­zen­tu­je zesta­wie­nie ahi­sto­rycz­ne. Przed­sta­wio­no na nim obok sie­bie kolej­no (od lewej) Jana Ewan­ge­li­stę z kie­li­chem, Jana Chrzci­cie­la z księ­gą oraz Jana Jał­muż­ni­ka z pasto­ra­łem i zło­ty­mi mone­ta­mi w dło­ni. Do bazy­li­ki Mariac­kiej obraz tra­fił w latach 30. XX wie­ku. Wcze­śniej prze­cho­wy­wa­ny był w zakry­stii kościo­ła para­fial­ne­go pw. św. Miko­ła­ja w Czu­li­cach, w powie­cie krakowskim.

W 2013 roku po raz pierw­szy mia­łam moż­li­wość prze­glą­du skarb­ca bazy­li­ki Mariac­kiej i do żad­ne­go z ujrza­nych tam obiek­tów nie wra­ca­łam myśla­mi tak czę­sto, jak do gotyc­kie­go przed­sta­wie­nia „Trzech świę­tych Janów“, z zamon­to­wa­ną na odwro­ciu nie­zwy­kłą kon­struk­cją sta­bi­li­zu­ją­cą, bar­dzo dobrze prze­my­śla­ną i nie­po­dob­ną do żad­nej innej zna­nej mi z naszych tere­nów, oraz z bar­dzo sła­bej jako­ści rekon­struk­cja­mi w miej­scach roz­le­głych ubyt­ków war­stwy malar­skiej i zmia­na­mi w par­tiach zło­ceń. Od tego cza­su, kie­dy mia­łam oka­zję prze­glą­dać obra­zy tabli­co­we w pol­skich kościo­łach i muze­ach, wypa­try­wa­łam kon­ser­wa­tor­skich ana­lo­gii z mariac­kim obra­zem” – stwier­dza dr Alek­san­dra Hola – pro­mo­tor­ka pracy.

Jak zazna­cza Ewa Pacio­ra obiekt jest wyjąt­ko­wy, nie tyl­ko ze wzglę­du na wyso­ki poziom arty­stycz­ny i zacho­wa­ną pier­wot­ną mate­rię, ale rów­nież z uwa­gi na wpro­wa­dzo­ne w prze­szło­ści nie­ty­po­we roz­wią­za­nia w ramach kon­ser­wa­cji struk­tu­ral­nej. „Przede wszyst­kim uwa­gę przy­ku­wa kon­struk­cja wzmac­nia­ją­co-sta­bi­li­zu­ją­ca na rewer­sie obra­zu, któ­rą wyko­na­no z zasto­so­wa­niem nie­kon­wen­cjo­nal­nych mate­ria­łów. Jej zada­niem było m. in. utrzy­ma­nie efek­tów pro­sto­wa­nia pod­obra­zia, prze­pro­wa­dzo­ne­go z wyko­rzy­sta­niem już nie­sto­so­wa­nej meto­dy prze­są­cza­nia drew­na para­mi meta­no­lu”– mówi Ewa Paciora.

Obraz był co naj­mniej trzy­krot­nie kon­ser­wo­wa­ny. W 1963 roku Bar­ba­ra Bosow­ska w ramach pra­cy magi­ster­skiej pod kie­run­kiem prof. Józe­fa Edwar­da Dut­kie­wi­cza doko­na­ła obszer­nej i wie­lo­aspek­to­wej ana­li­zy dzie­ła, oraz prze­pro­wa­dzi­ła zacho­waw­czą kon­ser­wa­cję z wyko­rzy­sta­niem inte­re­su­ją­cej kon­struk­cji wzmac­nia­ją­co-sta­bi­li­zu­ją­cej na rewer­sie. W następ­nych latach pod­da­no go kolej­nym zabie­gom kon­ser­wa­tor­sko-restau­ra­tor­skim. Jak stwier­dza Ewa Pacio­ra świad­czą o tym łatwo odróż­nial­ne od ory­gi­na­łu uzu­peł­nie­nia kom­po­zy­cji malar­skiej w miej­scach ubytków.

Obraz „Trzej świę­ci Jano­wie” powró­cił do skarb­ca bazy­li­ki Mariac­kiej. Nato­miast 14 wrze­śnia 2023 r. otwar­ta zosta­nie na Zam­ku Kró­lew­skim na Wawe­lu wysta­wa, na któ­rej pośród licz­nych, wspa­nia­łych dzieł sztu­ki zoba­czyć będzie moż­na „Zwia­sto­wa­nie z Jodłownika”.

 

Trzej świę­ci Jano­wie, przed kon­ser­wa­cją, fot. Paweł Gąsior

 

Trzej świę­ci Jano­wie, po kon­ser­wa­cji, fot. Paweł Gąsior