0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Trzej Święci Janowie

Trzej Święci Janowie

W skarb­cu bazy­li­ki Mariac­kiej znaj­du­je się pocho­dzą­cy z począt­ku XVI wie­ku obraz tabli­co­wy „Trzej Świę­ci Jano­wie” autor­stwa Mistrza Zwia­sto­wa­nia z Jodłow­ni­ka. W ramach pra­cy magi­ster­skiej na kra­kow­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych Ewa Pacio­ra prze­pro­wa­dza nad dzie­łem pra­ce badawczo-konserwatorskie.

Obraz jest jed­nym z pięk­niej­szych i cie­kaw­szych obiek­tów jakie znaj­du­ją się w zbio­rach bazy­li­ki. Przed­sta­wia posta­ci trzech śś. Janów toczą­cych „świę­tą roz­mo­wę”, co iko­no­gra­ficz­nie sta­no­wi wyraź­ne novum tam­tych cza­sów. Świe­żość kon­cep­cji pole­ga­ła na zesta­wie­niu Jana Ewan­ge­li­sty (z kie­li­chem w dło­ni), Jana Chrzci­cie­la (któ­re­go atry­bu­tem jest księ­ga i Bara­nek) z figu­rą Jana Jał­muż­ni­ka (dzier­żą­ce­go sakiew­kę i zło­te mone­ty), co było wyni­kiem wzro­stu zain­te­re­so­wa­nia tym­że świę­tym. Pro­pa­ga­to­rem jego kul­tu był Miko­łaj Lanc­ko­roń­ski z Brze­zia, któ­ry w poło­wie XV w. jako poseł Jana Olbrach­ta przy­wiózł z Kon­stan­ty­no­po­la do Rze­czy­po­spo­li­tej reli­kwie tego wschod­nie­go świętego.

Obiekt dato­wa­ny na pierw­sze lata XVI w. pier­wot­nie nale­żał do para­fii w Czu­li­cach, skąd w nie­zna­nym cza­sie tra­fił do skarb­ca bazy­li­ki Mariac­kiej. Będąc już w Kra­ko­wie pod­da­ny został co naj­mniej dwóm kon­ser­wa­cjom, z cze­go jed­na z nich była pra­cą dyplo­mo­wą Bar­ba­ry Bosow­skiej pod kie­run­kiem prof. Józe­fa Edwar­da Dut­kie­wi­cza, zało­ży­cie­la kra­kow­skie­go wydzia­łu kon­ser­wa­cji. Na pod­sta­wie jego pro­jek­tu w 1964 r. powsta­ła uni­ka­to­wa kon­struk­cja wzmac­nia­ją­ca na odwro­ciu obra­zu. Jak zazna­cza Kata­rzy­na Paku­ła-Major — kon­ser­wa­tor zbio­rów arty­stycz­nych bazy­li­ki Mariac­kiej  „kon­struk­cja sta­bi­li­zu­ją­ca zamon­to­wa­ną na odwro­ciu jest grat­ką dla kon­ser­wa­to­rów, któ­rzy zaj­mu­ją się kon­ser­wa­cją malo­wi­deł tabli­co­wych”. Dla­te­go też obraz został prze­ka­za­ny na Wydział Kon­ser­wa­cji i Restau­ra­cji Dzieł Sztu­ki do pra­cow­ni kon­ser­wa­cji malo­wi­deł na drew­nie, gdzie pod kie­run­kiem dr Alek­san­dry Holi pro­wa­dzo­ne są pra­ce nad dzie­łem. Potrwa­ją one do koń­ca kwiet­nia 2023 roku.