0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- jutro – świę­to Nawie­dze­nia NMP. O godzi­nie 18.00 odbę­dzie się ostat­nie nabo­żeń­stwo majo­we. Przy­po­mi­na­my, że papież Fran­ci­szek uzu­peł­nił Lita­nię Lore­tań­ską o trzy wezwa­nia: „Mat­ko miło­sier­dzia”, „Mat­ko nadziei” oraz „Pocie­cho migran­tów”. Dopisz­my je w naszych modli­tew­ni­kach w odpo­wied­nich miejscach.
- we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Justy­na, męczennika;
- w czwar­tek – Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Msze świę­te będą o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, oraz po zakoń­cze­niu Pro­ce­sji Boże­go Cia­ła – oko­ło godz. 12.30, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30 i 20.00. W kolej­nych dniach zapra­sza­my na Okta­wę Boże­go Ciała.

 Zapro­sze­nie do wzię­cia udzia­łu w pro­ce­sji Boże­go Ciała

Dro­dzy Bra­cia i Siostry,

Zgod­nie z wie­lo­wie­ko­wą tra­dy­cją nasze­go Mia­sta zapra­szam Was, Dro­dzy Sio­stry i Bra­cia, do wzię­cia udzia­łu w cen­tral­nej pro­ce­sji Boże­go Cia­ła, któ­ra odbę­dzie się w dniu 3 czerw­ca br. Uro­czy­stość roz­pocz­nie się o godz. 9.00 Mszą świę­tą spra­wo­wa­ną przy ołta­rzu polo­wym na dzie­dziń­cu przed Kate­drą Wawel­ską. Następ­nie Dro­gą Kró­lew­ską wyru­szy­my z Naj­święt­szym Sakra­men­tem na Rynek Głów­ny. Zatrzy­mu­jąc się przy kolej­nych ołta­rzach, zbu­do­wa­nych przy kościo­łach świę­te­go Idzie­go, świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła, świę­te­go Woj­cie­cha i przy Bazy­li­ce Mariac­kiej, będzie­my roz­wa­żać sło­wo Boże i w jego świe­tle ado­ro­wać Pana Jezu­sa uta­jo­ne­go w Tajem­ni­cy Eucha­ry­stii. Po zakoń­cze­niu pro­ce­sji przed Bazy­li­ką Mariac­ką zosta­nie odpra­wio­na pod prze­wod­nic­twem Jego Emi­nen­cji Księ­dza Kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza Msza świę­ta, zwłasz­cza dla tych, któ­rzy nie mogli uczest­ni­czyć w Eucha­ry­stii na Wzgó­rzu Wawelskim.

W obli­czu wciąż zagra­ża­ją­cej pan­de­mii pamię­taj­my o zacho­wa­niu sto­sow­nych prze­pi­sów pań­stwo­wych, któ­re sto­ją na stra­ży nasze­go bez­pie­czeń­stwa, zdro­wia i życia.

Z paster­skim błogosławieństwem,

Marek Jędra­szew­ski
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Krakowski