0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

1. W Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go w imie­niu Wspól­no­ty Mariac­kiej pra­gnie­my wszyst­kim zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze życze­nia głę­bo­kie­go poko­ju, któ­ry przy­no­si Chry­stus, oraz nie­ustan­nej pew­no­ści, że pośród wszyst­kich trosk życia On jest naszym Emma­nu­elem – Bogiem z nami.

2. Jutro świę­to Świę­tej Rodzi­ny, Jezu­sa, Maryi i Józe­fa, a tak­że św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Naszą szcze­gól­ną modli­twą obej­mo­wać będzie­my wszyst­kie rodzi­ny, pro­sząc aby „były Bogiem silne”.

3. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑w ponie­dzia­łek – świę­to św. Jana, apo­sto­ła i ewan­ge­li­sty. O godz. 14.30 u sióstr Pre­zen­tek odbę­dzie się Msza świę­ta i spo­tka­nie opłat­ko­we Apo­sto­la­tu Maryjnego.
‑we wto­rek — świę­to Świę­tych Mło­dzian­ków z Betle­jem, męczenników;
-w czwar­tek – wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.30, oraz Ado­ra­cję do godz. 21.00, w cza­sie któ­rej będzie­my dzię­ko­wać Bogu za koń­czą­cy się rok.
‑w pią­tek — wspo­mnie­nie św. Syl­we­stra i ostat­ni dzień roku. W tym dniu zapra­sza­my na uro­czy­ste Nie­szpo­ry o godz. 18.00 i Mszę świę­tą na zakoń­cze­nie roku o godz. 18.30. Na pią­tek 31 grud­nia Ks. Arcy­bi­skup udzie­lił dys­pen­sy od wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych i od pokut­ne­go cha­rak­te­ru tego dnia.