0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego

Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego

29 paź­dzier­ni­ka 2023 r. 

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siaj – uro­czy­stość — rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Dzię­ku­je­my Bogu za pięk­no naszej mariac­kiej świątyni;
‑we wto­rek ostat­nie nabo­żeń­stwo różań­co­we — przez cały mie­siąc paź­dzier­nik codzien­nie o godz. 18.00 modli­li­śmy się w inten­cjach Kościo­ła, Syno­du, Ojczy­zny oraz o pokój na świecie;
‑w śro­dę – uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Msze świę­te wg porząd­ku nie­dziel­ne­go, bez mszy o godz. 20.00. W kapli­cy lore­tań­skiej wysta­wio­ne będą reli­kwie świę­tych. 1 i 2 listo­pa­da, po mszy świę­tej o 18.30, zapra­sza­my na pro­ce­sję z modli­twa­mi za zmar­łych. W tych dniach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny nawie­dza­jąc kościół lub cmen­tarz i speł­nia­jąc zwy­kłe warunki;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych – Dzień Zadusz­ny; msze św. o 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Karo­la Boro­me­usza, bisku­pa;
‑w tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca;
‑W dniach od 31.10 do 2.11 włącz­nie kan­ce­la­ria para­fial­na będzie zamknięta.

2. W dniu 24.10 ode­szła do Domu Ojca nasza para­fian­ka z ul. Brac­kiej Wan­da Pół­taw­ska, dr nauk medycz­nych, Dama Orde­ru Orła Bia­łe­go. Jej pogrzeb odbę­dzie się w naj­bliż­szy wto­rek 31.10 o godz. 13.00 w naszej bazy­li­ce z udzia­łem Pre­zy­den­ta RP.

3. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za swo­ich bli­skich zmar­łych  moż­na skła­dać w zakry­stii. Za zmar­łych modli­my się przy głów­nym ołta­rzu w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 11.00. W ich inten­cji odpra­wia­my rów­nież Mszę Świę­tą o godz. 11.15 w 1. nie­dzie­lę mie­sią­ca, jak i modli­my się w cza­sie wypo­mi­nek listopadowych.

4. Wolon­ta­riu­sze Sale­zjań­skie­go Ośrod­ka Misyj­ne­go dzię­ku­ją za zło­żo­ne ofia­ry, uda­ło się im zebrać 9 554 zł, dochód ze skle­pi­ku misyj­ne­go wyniósł 3 000 zł.

5. Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne dla rodzi­ców i dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii Świę­tej w naszej Bazy­li­ce dzi­siaj o godz. 17.00 w Sali para­fial­nej – plac Mariac­ki 7.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Dysputa z filozofami,  fot. P. Gąsior