0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. Prze­ży­wa­jąc dzi­siej­szą uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy­my litur­gicz­ny okres wiel­ka­noc­ny. Przy­po­mi­na­my, że czas Spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej wiel­ka­noc­nej upły­wa za tydzień – w Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trójcy.

 2. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- jutro – Świę­to NMP, Mat­ki Kościo­ła – Msze świę­te w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a potem o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30.
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Fili­pa Nere­usza, kapłana;
- w czwar­tek – Świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapłana;
- w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Urszu­li Ledó­chow­skiej, dziewicy.

3. Ser­decz­nie zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z naj­now­szą książ­ką „Ewan­ge­licz­nie demo­kra­tycz­na Pol­ska. Śla­da­mi publi­cy­sty­ki ks. Fer­dy­nan­da Machaya” autor­stwa ks. Dariu­sza Rasia i Mar­ty Woź­niak. Jest to opo­wieść o życiu i dzia­łal­no­ści publi­cy­stycz­nej kapła­na, pro­bosz­cza na Sal­wa­to­rze, a następ­nie infu­ła­ta w koście­le Mariac­kim, dok­to­ra teo­lo­gii, odda­ne­go spo­łecz­ni­ka i redak­to­ra wie­lu oraw­skich i kra­kow­skich cza­so­pism. Publi­ka­cję moż­na nabyć w zakry­stii bazyliki.